Javna nabava

Postupci javne nabave u tijeku:

Opći i kontakt podaci


Sve potrebne informacije (naziv naručitelja, opći podatci, kontakt podatci...) sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.

Podaci o naručitelju:
VELEUČILIŠTE U RIJECI
Trpimirova 2/V, 51000 Rijeka
MBS: 01387332
OIB: 29573709870
Tel: 051/321-300
Glavna adresa naručitelja (URL): www.veleri.hr

Javni naručitelj Veleučilište u Rijeci izjavljuje da sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 90/11) nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.