Izgradnja objektno orijentiranih aplikacija

 

Okvirni sadržaj predmeta

Uvod u objektno orijentiranu analizu. Prednosti objektno orijentiranih tehnologija u razvoju aplikativnog software. Koncepti objektno orijentiranog pristupa. Klase i objekti kao osnovne jedinice apstrakcije. Model klasa i objekata. Određivanje veza među klasama. Definiranje ponašanja klasa korištenjem svojstva polimorfizna i drugih tehnika dizajniranja. Komuniciranje porukama. Enkapsulacija.
Inkrementalni i iterativni procesi u razvoju aplikacija korištenjem objektno orijentiranih tehnologija. Statičko modeliranje u objektno orijentiranoj analizi. Dinamičko modeliranje u objektno orijentiranoj analizi. Identifikacija i analiza dinamičkih modela. Odabir alata za modeliranje. UML (Uniform Modeling Language). Uporaba CASE alata za analizu zahtjeva iz sustava. Alat Jdeveloper 10g – primjer.
Izbor programskog jezika. Primjeri objektno orijentiranih jezika: C++, Pearl, Java. Skriptni jezici. Objektno orijentirane tehnologije na Clientu, serveru i mreži. Sigurnost i nadzor. Standardi proširivanja.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

Komparativno vrednovanje objektno orjentiranih vs. proceduralnih tehnologija. Stjecanje znanja iz domene objektnog pristupa. Stjecanje vještina u programskom riješavanju određenih problema, vještina pri uporabi objektno orjenntiranih programskih jezika i vještina pri uporabi razvojnih alata.

Način polaganja ispita

Provjera znanja kroz pismeni spit u trajanju od 2 nastavna sata i usmenu provjeru znanja teorije.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Studenti imaju mogućnost preko interne ankete dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadržaj kolegija te način i razumljivost izlaganja nastavnika. Kontinuirano praćenje izložene materije usporedbom s literaturom.

Preduvjeti za upis predmeta

Odslušani kolegiji I semestra.