Protueksplozivna zaštita

Rijeka

Nositelj kolegija: 
Kaurić Kruno, predavač

Okvirni sadrzaj predmeta

Eksplozijski ugrozeni prostor. Pojmovi, velicine i osobine plinova, para, prašina, maglice i vlakanca koji u odredenim uvjetima stvaraju ugrozeni prostor. Granice eksplozivnosti, fizikalno-kemijske osnove eksplozije. Uzrocnici paljenja. Klasifikacija ugrozenog prostora i ocjena ugrozenosti. Prosudba ugrozenosti prostora. Zone opasnosti. Razrada ugrozenosti. Metode i nacini izvedbe postrojenja, elektricnih sustava i uredaja za prostore ugrozene eksplozivnim smjesama. Primarna i sekundarna zaštita. Temeljni zahtjevi za elektricne sustave, uredaje i instalacije namijenjene za rad u eksplozijskim ugrozenim prostorima. Odrzavanje i popravljanje. Zakonska regulativa. Organizacija sigurnosnih mjera.

Razvijanje opcih i specificnih kompetencija (znanja i vještina)

Upoznavanje elemenata prosudbe ugrozenosti prostora. Upoznavanje sa zonama opasnosti, njihovim podjelama te procjenom i proracunom zone opasnosti. Prepoznavanje i odredivanje opasnih granica materijala. Izbor metoda zaštite i definiranje preventivnih mjera.

Nacin polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Nacin pracenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Studenti imaju mogucnost preko interne ankete dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadrzaj kolegija te nacin i razumljivost izlaganja nastavnika.

Preduvjeti za upis predmeta

Nema preduvjeta.