Engleski jezik I

Okvirni sadrzaj predmeta

Sadrzaj predmeta usmjeren je na jezicnu problematiku i pokriva gramaticke cjeline koje su najnuznije za razumijevanje pisanog i govornog jezika, tj. sustav glagolskih vremena i njihovo slaganje, te na usvajanje osnovnog vokabulara iz podrucja struke.

Cilj kolegija
Razvijanje opcih i specificnih kompetencija (znanja i vještina). Razvijanje sposobnosti razumijevanja osnovnih gramatickih zakonitosti u engleskom jeziku i njihove samostalne uporabe na primjeru jezicnih zadataka, odnosno u realnom jezicnom kontekstu. Razvijanje lingvisticke kompetencije u smislu usvajanja i proširivanja vokabulara iz podrucja struke.
Nacin pracenja rada studenata
Znanje studenata prati se redovito tijekom nastavnih aktivnosti i konacno, na ispitu.
Nacin polaganja ispita
Pismeni i usmeni ispit.
Nacin pracenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta
Studenti imaju mogucnost preko interne ankete dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadrzaj kolegija te nacin i razumljivost izlaganja nastavnika.
Preduvjeti za upis predmeta
Prethodno znanje engleskog jezika.