Talijanski jezik I

Poreč

Nositelj kolegija: 
Polić Tamara, viši predavač

Okvirni sadrzaj predmeta

Vokabular i strukture karakteristicne za poljoprivrednu struku.
Sadrzaj jezicnih vjezbi: usvajanje glagolskih vremena u aktivu (presente, passato prossimo, futuro semplice e anteriore). Usvajanje osobnih zamjenica u nominativu i kosim padezima. Posvojni pridjevi i zamjenice. Slaganje vremena. Modalni glagoli, slozenice i tvorba rijeci.
Sadrzaj predavanja birat ce se iz slijedecih strucnih sadrzaja: tloznanstvo i ishrana bilja, vinogradarstvo, maslinarstvo, zaštita bilja, vinarstvo, agroklimatologija, vocarstvo, povrcarstvo, agroturizam.
Priprema materijala za seminarske radnje: izvadak strucnih rijeci i sadrzaja iz vinarstva i vinogradarstva..

Razvijanje opcih i specificnih kompetencija (znanja i vještina)

Samostalno citanje i komentiranje tekstova poljoprivredne struke. Izucavanje gramatike radi korektnog pismenog i usmenog izrazavanja.

Nacin polaganja ispita

Pismeni ispit i usmeni ispit.

Nacin pracenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Studenti imaju mogucnost preko interne ankete dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadrzaj kolegija te nacin i razumljivost izlaganja nastavnika.

Preduvjeti za upis predmeta

Nema preduvjeta.