Ekologija

Okvirni sadrzaj predmeta

Definicija, razvoj i znacaj ekologije. Osnovni pojmovi u ekologiji: biotop, populacija, biocenoza, ekosustav. Kruzenje tvari i protok energije u ekosustavu. Hranidbeni lanci u ekosustavu.
Ekosfera i njeni dijelovi. Antropološki utjecaj na ekosferu. Biosfera. Biološka raznolikost i uzroci njenog opadanja. Odrzivi razvoj i ekološka ucinkovitost. Ekološki cimbenici. Ekološka valencija.
Agrosfera. Kriticne tocke agrosfere. Odrziva poljoprivreda. Agroekološki pokazatelji. IFOAM. Ekološke mjere suzbijanja štetnika.
Vinograd kao ekosustav. Glavni abiotski i biotski cimbenici koji utjecu na rast vinove loze. Ekološko suzbijanje štetnika i uzrocnika bolesti u vinogradu. Ocjena ekološke prihvatljivosti tretiranja vinove loze razlicitim sredstvima za suzbijanje štetnika.

Razvijanje opcih i specificnih kompetencija (znanja i vještina)

Nakon odslušanog kolegija studenti bi morali biti senzibilizirani za ocuvanje agrobiotopa i teoretski osposobljeni za prelazak iz konvencionalnog u ekološko vinarstvo.

Nacin polaganja ispita

Pismeno i usmeno.

Nacin pracenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Studenti imaju mogucnost preko interne ankete dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadrzaj kolegija te nacin i razumljivost izlaganja nastavnika.

Preduvjeti za upis predmeta

Nema preduvjeta