Engleski jezik II

Okvirni sadrzaj predmeta

Sadrzaj predmeta usmjeren je na jezicnu problematiku i pokriva gramaticke cjeline koje su najnuznije za razumijevanje pisanog i govornog jezika, tj. aktiv i pasiv, indirektni govor, pogodbene recenice.
Oblik nastave
Nastava se izvodi u sklopu predavanja i vjezbi.

Cilj kolegija

Razvijanje opcih i specificnih kompetencija (znanja i vještina). Razvijanje sposobnosti razumijevanja osnovnih gramatickih zakonitosti u engleskom jeziku i njihove samostalne uporabe na primjeru jezicnih zadataka, odnosno u realnom jezicnom kontekstu. Razvijanje lingvisticke kompetencije u smislu usvajanja i proširivanja vokabulara iz podrucja struke.

Nacin pracenja rada studenata

Znanje studenata prati se redovito tijekom nastavnih aktivnosti i konacno, na ispitu.

Nacin polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Nacin pracenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Studenti imaju mogucnost preko interne ankete dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadrzaj kolegija te nacin i razumljivost izlaganja nastavnika.

Preduvjeti za upis predmeta

Prethodno znanje engleskog jezika.