Matematika sa statistikom

Okvirni sadrzaj predmeta

Funkcije: pojam i svojstva funkcija, kompozicija funkcija, inverzna funkcija, elementarne funkcije i njihovi grafovi, granicna vrijednost i neprekidnost funkcija, asimptote.
Derivacije: definicija i geometrijsko znacenje derivacije, pravila deriviranja, derivacije elementarnih funkcija, derivacije višeg reda, diferencijal funkcije, L’Hospitalovo pravilo, ekstremi i tocke infleksije, tijek funkcije, ekonomska primjena derivacija.
Gospodarska i financijska matematika: postotni i promilni racun; pravilo trojno, verizni racun, racun diobe, racun smjese, kamatni racun, periodicne svote, otplata zajmova.
Deskriptivna statistika: distribucija frekvencija, induktivna i deduktivna metoda, srednje vrijednosti; mjere disperzije, asimetrije i spljoštenosti.
Korelacija i regresija: metoda najmanjih kvadrata, linearna regresija, linearna korelacija.

Razvijanje opcih i specificnih kompetencija (znanja i vještina)

Osposobljavanje studenata da se koriste matematickim i statistickim disciplinama za potrebe savladavanja ostalih nastavnih disciplina tijekom studija, te za rješavanje konkretnih problema nakon studija.

Nacin polaganja ispita

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Uspjeh na pismenom dijelu uvjet je za pristup usmenom.

Nacin pracenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Studenti imaju mogucnost preko interne ankete dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadrzaj kolegija te nacin i razumljivost izlaganja nastavnika.

Preduvjeti za upis predmeta

Nema preduvjeta.