Poljoprivredna ekologija

Poreč - redoviti studij

Poreč - izvanredni studij

Okvirni sadrzaj predmeta

Ekologija kao interdisciplinarna znanost. Zadaca ekologije u suvremenom društvu. Osnovni ekološki pojmovi. Kruzenje tvari i protok energije u ekosustavu. Hranidbeni lanci u ekosustavu.
Ekosfera i njeni dijelovi. Antropološki utjecaj na ekosferu. Svjetski biomi. Biološka raznolikost i uzroci njenog opadanja. Odrzivi razvoj i ekološka ucinkovitost. Ekološki cimbenici. Ekološka valencija.
Agrosfera. Odrziva poljoprivreda. Agroekološki pokazatelji. IFOAM. Ekološke mjere suzbijanja štetnika. Sredstva za zaštitu bilja dopuštena u ekološkoj poljoprivredi EU.
Sredozemni biom i njegova pretvorba u agrosustav. Kriticne tocke sredozemnog bioma. Ekologija glavnih sredozemnih vocaka. Autohtone sredozemne povrtne kulture i njihova ekologija. Alohtone sredozemne povrtne kulture i njihova ekologija. Sredozemno zacinsko bilje.

Razvijanje opcih i specificnih kompetencija (znanja i vještina)

Nakon odslušanog kolegija studenti bi morali biti senzibilizirani za ocuvanje agrobiotopa i teoretski osposobljeni za prelazak iz konvencionalne u ekološku poljoprivredu.

Nacin polaganja ispita

pismeno i usmeno

Nacin pracenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Studenti imaju mogucnost preko anketnog lista dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadrzaj kolegija, te nacin i razumljivost izlaganja nastavnika.

Preduvjeti za upis predmeta

Nema.