Talijanski jezik II

Poreč - redoviti studij

Nositelj kolegija: 
Bratanović Tatjana, asistent

Poreč - izvanredni studij

Nositelj kolegija: 
Bratanović Tatjana, asistent

Okvirni sadrzaj predmeta

Vokabular i strukture karakteristicne za poljoprivrednu struku.
Sadrzaj jezicnih vjezbi: usvajanje glagolskih vremena u aktivu (imperfetto, condizionale semplice e composto, imperativo). Usvajanje odnosnih zamjenica i bezlicnog oblika pripovijedanja. Slaganje vremena. Slozenice i tvorba rijeci.
Sadrzaj predavanja birat ce se iz slijedecih strucnih sadrzaja: tloznanstvo i ishrana bilja, vinogradarstvo, maslinarstvo, zaštita bilja, vinarstvo, agroklimatologija, vocarstvo, povrcarstvo, agroturizam.
Priprema materijala za seminarske radnje: izvadak strucnih rijeci i sadrzaja iz mediteranske poljoprivrede.

Razvijanje opcih i specificnih kompetencija (znanja i vještina)

Samostalno citanje i komentiranje tekstova poljoprivredne struke. Izucavanje gramatike radi korektnog pismenog i usmenog izrazavanja.

Nacin polaganja ispita

Pismeni ispit i usmeni ispit.

Nacin pracenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Studenti imaju mogucnost preko interne ankete dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadrzaj kolegija te nacin i razumljivost izlaganja nastavnika.

Preduvjeti za upis predmeta

Odslušan kolegij Talijanski jezik I.