Informatika - izvanredni

Veleučilište u Rijeci   Datum:  3.10.2016  
Trpimirova 2/5 R A N G    L I S T A  
RIJEKA 51000 Za studij: Stručni studij Informatika  
  Akademska: 2016/17     Upisni rok: 3  
  Za status: 3  IZVANREDAN  
     
 
RANG PREZIME I IME BODOVA  
1 PERVAN SEBASTIAN 19  
2 NAČINOVIĆ DAMIR 16  
3 POJE IVICA 16  
4 MRVČIĆ DAMIR 12  
 
Kandidati do rednog broj 3. su stekli pravo upisa te moraju pristupiti upisu 6. listopada 2016.
u 16,00 sati u protivnom gube pravo upisa.  
 
  Predsjednik upisnog povjerenstva  
  Mr. sc. Marino Golob, predavač