Upravljanje logističkim procesima

Rijeka

Nositelj kolegija: 
prof. dr. sc. Rudić Dušan

Okvirni sadržaj predmeta

Vanjski i unutarnji čimbenici suvremene poslovne, poduzetničke organizacije. Povezanost i međuovisnost radnih i logističkih procesa. Temeljne značajke radnih procesa kao složenih, dinamičnih i upravljivih sustava. Pravodobni ili «Just in time» organizacijski model. Upravljanje logističkim procesima. Tipologija logističkog menadžmenta i njihove temeljne značajke. Kreiranje logističke vizije i misije u funkciji ostvarenja poslovnih ciljeva. Problemi klasične organizacije u uvjetima novih kriterija konkurentnosti. Nove organizacijske i logističke paradigme. Inovativna i učeća poduzetnička organizacija. Razvoj i temeljne značajke suvremene logističke organizacije. Integralna logistička potpora kao pretpostavka upravljanja promjenama. Logistika i integracijski procesi.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

Studenti stječu znanja i umijeća o radnim procesima, ustroju i funkcioniranju suvremene poslovne poduzetničke organizacije s osobitim naglaskom na ulogu logističke potpore. Time se osposobljavaju za rješavanje ključnih problema upravljanja različitim organizacijskim i logističkim procesima.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Studenti imaju mogućnost preko interne ankete dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadržaj kolegija te način i razumljivost izlaganja nastavnika.

Preduvjeti za upis predmeta

Nema preduvjeta.