Strategijsko upravljanje

Okvirni sadržaj predmeta

Umijeće strategijskog razmišljanja i proces strategijskog upravljanja. Evolucija izazova i promjena i njihov utjecaj na upravljanje organizacijom. Građenje uspješnih strategija i okolina poduzeća. Formuliranje strategije. Implementacija strategije. Procjena uspješnosti i kontrola primjene strategije. Moderne strateške realnosti. Izučavanje slučajeva iz prakse.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

Ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima i vještinama iz područja strateškog upravljanja poslovanja poduzeća u suvremenim tržišnim uvjetima. Osobiti je naglasak na aktualnim trendovima korištenja suvremene informatičke tehnologije.

 

 
Način polaganja ispita
Pismeni i usmeni ispit.
 
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta
Studenti imaju mogućnost preko interne ankete dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadržaj kolegija te način i razumljivost izlaganja nastavnika.
 
Preduvjeti za upis predmeta
Nema preduvjeta.