Informacije o upisu u 1. godinu ak. god. 2013./2014.

 


Pregled stručnih studija
Veleučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2013./2014.


 

Red. br.
Naziv studija - mjesto izvođenja studija
Upisna mjesta
Redoviti studij
Izvanredni studij
upis putem sustava državne mature
upis putem natječaja Veleučilišta
1.
stručni studij Cestovni promet- Rijeka, Ogulin *
55
60
30
2.
stručni studij Željeznički promet- Rijeka, Ogulin *
20
20
10
3.
stručni studij Poštanski promet - Rijeka
25
5
5
4.
stručni studij Informatika - Rijeka
70
70
50
5.
stručni studij Poduzetništvo - Rijeka, Pazin
90
60
70
6.
stručni studij Vinarstvo - Poreč
32
10
10
7.
stručni studij Mediteranska poljoprivreda - Poreč
30
10
10
8.
stručni studij Sigurnost na radu - Rijeka
50
20
30
9.
stručni studij Telematika - Rijeka
30
15
15


*u Ogulinu studij se izvodi samo kao izvanredni studij
 

Studijski programi svih studija su usklađeni s Bolonjskom deklaracijom. Nakon provedenog postupka vrednovanja studijskih programa,Veleučilište u Rijeci  dobilo je dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za njihovo izvođenje.

Ministarstvo znanosti i tehnologije je temeljem Zaključka Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu donesenog nakon provedenog postupka provjere, izdalo Veleučilištu  u Rijeci 31. ožujka 2004. godine  Vjerodostojnicu  kojom se utvrđuje, da su studiji Veleučilišta u Rijeci na traženoj visokoj razini.

U  lipnju 2009. godine provedeno je vrednovanje Veleučilišta u Rijeci od strane  stručnog povjerenstva za vrednovanje visokih učilišta te utvrdilo da Veleučilište u Rijeci uspješno obavlja svoje jasno definirano poslanje i misiju te ispunjava očekivanja javnosti na svim područjima svog djelovanja. Temeljem navedenog izvješća Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa dostavilo je Veleučilištu u Rijeci Dopusnicu kojom se potvrđuje da su ispunjeni svi uvjeti za obavljanje djelatnosti i izvođenje stručnih studijskih programa za naredno razdoblje.
 

 

Mjesto izvođenja studija:

Rijeka, Vukovarska 58, tel. 051/ 677-211;
Poreč, C. Huguesa 6, tel. 052/451-950;
Pazin,  154. brigade hrvatske vojske b.b.,  tel. 052/ 426-901;
Ogulin, J.J .Strossmayera 2,  tel. 091/528-6695

 

 


INFORMACIJE O UPISIMA NA I. GODINU STRUČNIH STUDIJA
VELEUČILIŠTA U RIJECI U AKADEMSKOJ GODINI 2013./2014.


 

UPISI PUTEM SUSTAVA DRŽAVNE MATURE

Ovogodišnji maturanti i pristupnici koji su na dan 31. siječnja 2013. mlađi od 24. godine, a žele se upisati na stručne studije  Veleučilišta u Rijeci u statusu  redovitog ili izvanrednog studenta te kandidati stariji od 24 godine koji se žele upisati na redoviti studij isključivo se prijavljuju  i upisuju putem internetske stranice www.postani-student.hr.

PRIJAVA ZA UPIS:

Zadnji dan prijava za ispite državne mature je:

 • za  ljetni  rok do 01. veljače 2013.
 • za jesenski  rok do 26. srpnja  2013.

Na temelju  prethodno odabranih ispita državne mature, a koje su uvjet za prijavu na studijske programe, kandidati se prijavljuju  za upis na studijske programe.

Kandidati se prijavljuju na način da u okviru izabranih ispita državne mature biraju do deset studijskih programa prema svojim željama.

Postoji mogućnost mijenjanja liste prioriteta studijskih programa do 16.07. 2013. odnosno 20.09.2013., a rang lista se objavljuje 17. srpnja 2013. odnosno 21. rujna 2013. Kandidat može promijeniti prioritete studijskih programa, izbrisati neki studijski program ili dodati novi studijski program u okviru već prije odabranih razina ispita državne mature. Nakon položene državne mature, a na temelju vrednovanja rezultata državne mature i ocjena iz srednje škole objavljuju se rang liste na osnovu kojih se vrše upisi. Redoslijed prioriteta studijskih programa iznimno je važan, jer će se objavom konačnih rang lista kandidat naći samo na rang listi onoga studijskog programa koji je najviši na njegovoj listi prioriteta, a na kojemu ostvaruje pravo upisa. S ostalih rang listi kandidat će biti obrisan.

Kandidati koji su srednju školu završili prije 2010., a nisu stariji od 24. godine kao i oni stariji od 24. godine nisu dužni polagati državnu maturu za prijavu na studijske programe već mogu konkurirati samo ocjenama iz srednje škole. U tom slučaju ne dobivaju bodove koji se odnose na vrednovanje rezultata državne mature.

Pristupnici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. godine, a koji su odlučili da neće polagati ispite državne mature nego konkurirati samo postignutim ocjenama u srednjoj školi mogu svoju prijavu izvršiti do 16. srpnja 2013. za prvi upisni rok odnosno do 20. rujna 2013. u drugom upisnom roku. Dokumentacija se dostavlja do 2. srpnja 2013. za ljetni rok odnosno do 10. rujna 2013.

UPIS

Objava radn listi je:

 • za ljetni rok: 17. srpnja 2013.
 • za jesenski rok: 21. rujna 2013.

Provedba upisa na Veleučilištu u Rijeci je:

 • za ljetni rok: 19. srpnja 2013.
 • za jesenski rok: 23. rujna 2013.
Na internetskim stranicama www.postani-student.hr objavljena  je brošura "Državna matura 2012./2013. i prijave za upis na studijske programe", koja sadrži detaljnije informacije u svezi načina polaganja državne mature i upisa na studijske programe.

 

UPIS PUTEM NATJEČAJA VELEUČILIŠTA U RIJECI

Kandidati koji su 31. siječnja 2013. godine navršili 24. godine, a žele se upisati u u statusu izvanrednog studenta na I. godinu stručnih studija Veleučilišta u Rijeci upisuju se putem posebnih uvjeta upisa objavljenih u natječaju za upis na Veleučilište u Rijeci u ak. god. 2013./2014.

1. UVJETI UPISA

Za upis na trogodišnje stručne studije mogu se prijaviti osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu, a starije su od 24 godine na dan 31. siječnja 2013. Pravo upisa stječe se putem razredbenog postupka.

Ostali pristupnici isključivo se prijavljuju i upisuju putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta, internetske stranice www.postani-student.hr.

2. PRIJAVE NA RAZREDBENI POSTUPAK

Prijave u I. razredbenom roku predaju se osobno ili šalju poštom preporučeno od 10. lipnja 2013. do 14. lipnja 2013., a u II. razredbenom roku (ukoliko ostane slobodnih mjesta) od 2. rujna do 4. rujna 2013. u vremenu od 8,00 do 12,00 sati.

Uz prijavu treba priložiti:

 1. domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti);
 2. rodni list;
 3. svjedodžbu o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole;
  Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžba, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Uz svjedodžbe stečene u inozemstvu prilaže se i potvrda o položenom ispitu iz hrvatskog jezika;
 4. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, u iznosu od 160,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci, uz naznaku “za razredbeni postupak”;

Prijave se podnose na posebnom obrascu, koji se dobije u studentskoj službi ili na web stranicama Veleučilišta u Rijeci (http://www.veleri.hr) te predaju neposredno ili šalju poštom. Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.
Pristupnik koji se prijavljuje na više visokih učilišta može predati preslike izvornih dokumenata uz potvrdu visokog učilišta na kojem su predali izvornike. Izvorne dokumente predat će prilikom upisa.

3. RAZREDBENI POSTUPAK

Razredbeni postupak za upis na stručni studij provodi se bez razredbenog ispita, a obuhvaća vrednovanje uspjeha u srednjoj školi (opći uspjeh u svim razredima srednje škole i na maturi).Posebno će se vrednovati osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju u području predmeta studija za koji se pristupnik prijavljuje.

4. UPISI

Upisi na sve stručne studije provodit će se:

 • u I. roku od 21. lipnja 2013.
 • u II. roku 13. rujna 2013.

 

5. OBAVIJESTI

Detaljnije informacije mogu se dobiti u centralnoj evidenciji studija na adresi Veleučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, tel. 051/677-211 te na web stranicama Veleučilišta u Rijeci, http://www.veleri.hr