ERASMUS MOBILNOST

Incoming Erasmus Students

 

Otvoreni natječaji:

06.05.15 - Erasmus+ mobilnost (ne)nastavnog osoblja
06.05.15 - Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse
06.05.15 - Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka
16.06.14 - ERASMUS: Natječaj za nastavno i nenastavno osoblje
16.06.14 - ERASMUS: Natječaj za mobilnost studenata radi obavljanja stručne prakse
16.06.14 - ERASMUS: Natječaj za mobilnost studenata radi studijskog boravka

 

ERASMUS 2012./2013.
 
ERASMUS INSTITUTIONAL CODE: HR RIJEKA02
 
Erasmus University Charter EUC reference number: 256136-IC-1-2012-1-HR-ERASMUS-EUCX-1
 
Erasmus je dio programa za cjeloživotno učenje koji je usmjeren na visokoškolsko obrazovanje. Veleučilište u Rijeci od akademske godine 2009./2010. ima pravo sudjelovanja u Erasmus programu mobilnosti. Program Erasmus omogućava studentima, nastavnicima i administrativno-tehničkom osoblju Veleučilišta u Rijeci boravak u jednoj od zemalja članica EU radi učenja, podučavanja ili stručnog usavršavanja.
 
MOBILNOST STUDENATA
Program Erasmus omogućuje studentima mobilnost u svrhu studijskog boravka – Veleučilište u Rijeci prijavit će se ove godine za Erasmus proširenu sveučilišnu povelju koja studentima ujedno pruža mogućnost obavljanja stručne prakse.
 
Osnovni uvjeti:
 • dužina studijskog boravka odnosno stručne prakse može iznositi najmanje 3, a najviše 12 mjeseci;
 • status državljanina Republike Hrvatske ili neke druge države sudionice Programa (države članice EU, EFTA države + Turska), status izbjeglice, osobe bez državljanstva odnosno registrirano stalno boravište u Republici Hrvatskoj;
 • u trenutku odlaska na mobilnost studenti moraju biti upisani u najmanje 2. godinu stručnog studija (studenti specijalističkih diplomskih stručnih studija također mogu sudjelovati u programu mobilnosti);
 • mobilnost je moguće ostvariti u visokoškolskim ustanovama unutar 27 država članica EU;
 • visokoškolska ustanova u inozemstvu Erasmus studentima ne smije naplatiti školarinu niti ostale naknade koje ne plaćaju njihovi matični studenti.
 
Obveze prije odlaska:
Prije odlaska studenti potpisuju sa svojom matičnom ustanovom Ugovor o dodjeli financijske potpore kojim se uređuju međusobna prava i obveze. Ugovor se sastoji od dva privitka:
 • Learning Agreement / Training Agreement u kojem su određene pojedinosti oko nastavnog plana i programa odnosno programa stručne prakse;
 • Erasmus studentska povelja (Erasmus Student Charter) u kojoj su određena prava i obveze studenata vezano uz studijski boravak u inozemstvu.
 
Obveze nakon povratka:

Studenti su nakon povratka iz inozemne ustanove dužni svojoj matičnoj ustanovi dostaviti sljedeće dokumente:

 • Završno izvješće (prema obrascu matične ustanove),
 • Prijepis ocjena,
 • Potvrdu inozemne ustanove iz koje se vidi točna dužina boravka,
 • Originalnu putnu dokumentaciju.
Financiranje
Svaki student koji odlazi u inozemstvo u okviru programa Erasmus može dobiti mjesečnu financijsku potporu – grant koji će pokriti troškove života, puta, smještaja i osiguranja (financijska potpora za studente određuje se u rasponu od 200-400 eura mjesečno).
Tijekom studija studenti se mogu prijaviti samo jednom za studijski boravak, te jednom za stručnu praksu na stranoj visokoškolskoj ustanovi u sklopu Erasmus programa (jednom za studijski boravak + jednom za stručnu praksu = najviše 2 Erasmus potpore tijekom studija).
 
Studenti i osoblje ne mogu dobiti financijsku potporu – grant u sklopu Erasmusa ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije. Pod dvostrukim financiranjem ne smatraju se nacionalne stipendije koje se inače dodjeljuju studentima za redovan studij na matičnoj visokoškolskoj ustanovi niti sredstva koja visokoškolske ustanove, ukoliko žele, mogu izdvojiti kako bi povećale mjesečni iznos financijske potpore – granta za studente i osoblje.
 
Studenti i osoblje s invaliditetom imaju pravo na uvećani iznos mjesečne financijske potpore – granta zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti.
 
Postupak prijave za studente
Za prijavu i odabir kandidata zaduženo je Veleučilište u Rijeci. Postupak odabira kandidata slijedi nakon javne objave natječaja na razini Veleučilišta. Javna objava natječaja podrazumijeva objavu natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči.
 
Napomena: Veleučilište u Rijeci podnijelo je zahtjev za dodjelu financijskih sredstava u svrhu mobilnosti studenata, te je u fazi potpisivanja bilateralnih Erasmus sporazuma koji će poslužiti kao osnova za odlaznu mobilnost. Studenti će pravovremeno biti obaviješteni o rezultatima poduzetih mjera, odnosno o raspisivanju natječaja za realizaciju mobilnosti.
 
 

 
MOBILNOST NASTAVNOG I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKOG OSOBLJA
 
Nastavno osoblje može se prijaviti na mobilnost u svrhu:
 
-         stručnog usavršavanja na stranoj visokoškolskoj ustanovi (5 dana – 6 tjedana) ili
-         održavanja nastave u trajanju od 1 dana – 6 tjedana (minimalno 5 sati nastave)
 
a) Stručno usavršavanje
-         stjecanje novih znanja i vještina koje su bitne za obavljanje aktivnosti na postojećem radnom mjestu
 
b) Održavanje nastave
-         stjecanje novih znanja i iskustava za studente koji ne sudjeluju u programima mobilnosti,
-         razmjena iskustava iz područja metodike nastave,
-         poticanje visokoškolskih ustanova na povećanje broja kolegija i obogaćivanje njihova sadržaja.
 
Administrativno-tehničko osoblje može se prijaviti na mobilnost u svrhu:
 
- stručnog usavršavanja
 
Mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja mora trajati 5 dana, a uključuje nekoliko vrsta aktivnosti:
 
-         „job shadowing“ (praćenje rada kolega na inozemnoj ustanovi pri obavljanju njihovih stručnih aktivnosti)
-         pohađanje radionice/tečaja stručnog usavršavanja u organizaciji inozemne visokoškolske institucije
-         konferencije, seminari, tečajevi jezika (ova aktivnost nema prioritet)
 
Osnovni uvjeti:
-         status državljanina Republike Hrvatske ili neke druge države sudionice Programa (države članice EU, EFTA države + Turska), status izbjeglice, osobe bez državljanstva odnosno registrirano stalno boravište u Republici Hrvatskoj;
-         nastavnik koji odlazi u inozemnu visokoškolsku ustanovu u svrhu održavanja nastave obvezan je održati najmanje 5 sati nastave;
-         dužina boravka u inozemnoj visokoškolskoj ustanovi iznosi najmanje 1 dan, a najviše 6 tjedana, ovisno o broju održanih sati;
-         dužina stručnog usavršavanja iznosi najmanje 5 dana, a najviše 6 tjedana. U iznimnim situacijama trajanje usavršavanja može biti i kraće od jednog tjedna, ali za to moraju postojati objektivni razlozi,
-         mobilnost je moguće ostvariti u 27 država članica EU.
 
Obveze prije odlaska:
Prije odlaska nastavnici sa svojom matičnom ustanovom potpisuju Ugovor o dodjeli financijske potpore kojim se uređuju međusobna prava i obveze. Nastavnik prije početka mobilnosti treba sastaviti nastavni plan odnosno plan rada koji odobrava njegova matična ustanova i ustanova u inozemstvu.
 
Obveze nakon povratka:
Nastavnici su nakon povratka s inozemne ustanove dužni svojoj matičnoj ustanovi dostaviti sljedeće dokumente:
-         Završno izvješće (prema obrascu matične ustanove);
-         Potvrdu inozemne ustanove iz koje se vidi točna dužina boravka;
-         Originalnu putnu dokumentaciju.
 
Financiranje
Financijska potpora – grant namijenjena je pokrivanju životnih i putnih troškova nastalih uslijed mobilnosti. Agencija za mobilnost i programe će visokoškolskim ustanovama dodijeliti određena sredstva u obliku paušalnog iznosa (lump sum). Iznos financijske potpore – granta za svaku pojedinačnu osobu čini:
 
70% najvišeg iznosa dnevnice određene od strane Europske komisije + stvarni putni troškovi u najvišem iznosu do 300 eura u kunskoj protuvrijednosti na dan isplate
 
Postupak prijave za nastavnike
Za prijavu i odabir kandidata zaduženo je Veleučilište u Rijeci. Neki od kriterija koji će se ocjenjivati prilikom odabira kandidata su sljedeći: poznavanje jezika na kojem će se održavati nastava, kvaliteta plana rada/nastavnog plana koji su preduvjet za prijavu, dužina boravka mora biti u skladu s opsegom aktivnosti koje će se provesti, način diseminacije iskustva po povratku na matičnu instituciju, korist za daljnji rad na matičnoj ustanovi.
 
 
 
 
 
Povjerenstvo za međunarodnu suradnju Veleučilišta u Rijeci
 
Prof.dr.sc. Damir Šekulja
Prodekan za međunarodnu suradnju
tel: 051 323 170
 
Marijana Jakopič, dipl.oec.
Erasmus koordinator
tel: 051 321 309
 
 
dr. sc. Sanja Raspor, pred.
mr.sc. Anita Stilin – v.d. zamjenice Erasmus koordinatorice
Poslovni odjel
tel: 051 353 740
 
Ivan Grakalić, pred.
Stručni studij Telematika
tel: 051 353 731
 
mr. sc. Marina Rončević, v. pred.
Prometni odjel
tel: 051 353 746
 
Dario Bognolo, pred.
Sigurnost na radu
tel: 051 353 743
 
dr. sc. Slavica Dudaš, pred.
Poljoprivredni odjel