Upisi kandidata preko natječaja Veleučilišta u Rijeci

VELEUČILIŠTE U RIJECI
Trpimirova 2/V, 51000 Rijeka, tel: (051) 321-300 fax: (051) 211-270
e-mail: ured@veleri.hr, http://www.veleri.hr


 

Klasa: 602-01/16-01/07
Ur.br.: 2170-57-02-16-3
Rijeka, 29. travnja 2016.
 

Natječaj za upis kandidata u I. godinu preddiplomskih stručnih
studija Veleučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2016./2017.
u statusu izvanrednog studenta

 

Broj slobodnih mjesta za upis na I. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta u Rijeci u statusu izvanrednog studenta:

Red. br.
Naziv studija - mjesto izvođenja studija
Upisna mjesta
Izvanredni studij
1.
stručni studij Cestovni promet- Rijeka 5
2.
stručni studij Željeznički promet - Rijeka 2
3. stručni studij Informatika -  Rijeka 10
4. stručni studij Poduzetništvo - Rijeka 10
5. stručni studij Poduzetništvo - Pazin 5
5. stručni studij Vinarstvo - Poreč 5
6. stručni studij Mediteranska poljoprivreda - Poreč 5
7. stručni studij Sigurnost na radu - Rijeka 5
8. Stručni studij Telematika - Rijeka 5

 

Mjesto izvođenja studija:
Rijeka
, Vukovarska 58, tel. 051/ 677-211
Poreč, C. Huguesa 6, tel. 052/451-950;
Pazin, Šetalište 154. brigade hrvatske vojske b.b., 052/426-901

Uplate na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485, poziv na broj: OIB pristupnika.

 

1. POSTUPAK PRIJAVE

Za upis na trogodišnje preddiplomske stručne studije  mogu se prijaviti osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu prije 2010. godine. Pravo upisa stječe se putem razredbenog postupka. Prijave za preddiplomske stručne studije u  I. razredbenom roku predaju se osobno ili šalju poštom preporučeno od 6. lipnja 2016. do 10. lipnja 2016., a u  II. razredbenom roku (ukoliko ostane slobodnih mjesta)  od 1. rujna do 7. rujna 2016. u uredovno vrijeme evidencije studija.

Uz prijavu treba priložiti:

a) domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj  narodnosti);
b) rodni list;
c) svjedodžbu o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole;
Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžba, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Uz svjedodžbe stečene u inozemstvu prilaže se i potvrda o položenom ispitu iz hrvatskog jezika;
d) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, u iznosu od 160,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), uz naznaku “za razredbeni postupak”;

Prijave se podnose na posebnom obrascu, koji se preuzme u studentskoj službi ili na web stranicama Veleučilišta u Rijeci (http://www.veleri.hr) te predaju neposredno ili šalju poštom. Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.
Razredbeni postupak za upis na preddiplomski stručni studij provodi se bez razredbenog ispita, a obuhvaća vrednovanje uspjeha u srednjoj školi (opći uspjeh u svim razredima srednje škole i na maturi).
Prijave za sve studije se predaju na adresi: Veleučilište u Rijeci, Centralna evidencija studija, Rijeka, Vukovarska 58, tel. 051/ 677-211 ili u studijskom centru u Poreču  za studije koji se izvode u Poreču

Državljani zemalja EU prijavljuju se za upis i studiraju u okviru upisnih kvota za državljane RH.

 

2. PROVEDBA UPISA

Kandidati koji su stekli pravo upisa na odabrani studijski program upisuju se prema sljedećem rasporedu:

  • u  I. roku  od 21. srpnja 2016.
  • u  II. roku  23. rujna 2016.

 

3. ŠKOLARINE

Školarina za izvanredne studente se uplaćuje na žiro račun Veleučilišta u Rijeci i to:

  • za upis na preddiplomske stručne studije Informatika i Poduzetništvo školarine su za:
    izvanredne studente 6.000,00 kn,
  • za upis na  ostale preddiplomske stručne studije školarine su za:
    izvanredne studente koji studiraju u Rijeci  6.000,00 kn,  izvan Rijeke  7.320,00 kn,

Studenti hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata), djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine plaćaju školarinu u visini 50% punog iznosa školarine.
Student sa 100% tjelesnog oštećenja u cijelosti se oslobađa plaćanja školarine, a sa 60% i više tjelesnog oštećenja školarina se određuje u visini 30% punog iznosa školarine.
Pristupnici su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde-rješenja nadležnih tijela kojima dokazuju pripadnost jednoj od navedenih kategorija.

 

4. OBAVIJESTI

Detaljnije informacije mogu se dobiti u centralnoj evidenciji studija na adresi Veleučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, tel. 051/677-211 te na web stranicama Veleučilišta u Rijeci,  http://www.veleri.hr