Natječaj za stručne studije

VELEUČILIŠTE U RIJECI
Trpimirova 2/V, 51000 Rijeka, tel: (051) 321-300 fax: (051) 211-270
e-mail: ured@veleri.hr, http://www.veleri.hr


 

Klasa: 602-01/16-01/07
Ur.br.: 2170-57-02-16-2
Rijeka, 29. travnja 2016.
 

Natječaj za upis kandidata u I. godinu preddiplomskih stručnih
studija Veleučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2016./2017.

 

Broj slobodnih mjesta za upis na I. godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta  u Rijeci:

Red. br.
Naziv studija - mjesto izvođenja studija
Upisna mjesta
Redoviti
studij
Izvanredni
studij
1.
stručni studij Cestovni promet- Rijeka
55
55
2.
stručni studij Željeznički promet - Rijeka
20
5
3. stručni studij Informatika -  Rijeka 45 60
4. stručni studij Poduzetništvo - Rijeka, Pazin 65 80
5. stručni studij Vinarstvo - Poreč 25 10
6. stručni studij Mediteranska poljoprivreda - Poreč 25 10
7. stručni studij Sigurnost na radu - Rijeka 40 50
8. Stručni studij Telematika - Rijeka 25 25

 

Mjesto izvođenja studija:
Rijeka
, Vukovarska 58, tel. 051/ 677-211
Poreč, C. Huguesa 6, tel. 052/451-950;
Pazin, Šetalište 154. brigade hrvatske vojske b.b., 052/426-901

Uplate na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485, poziv na broj: OIB pristupnika.

 

1. POSTUPAK PRIJAVE

 

1.1. Postupak prijave preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta.

Ovogodišnji maturanti i pristupnici koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje  2010. godine i poslije, a žele se upisati na  preddiplomske stručne studije  Veleučilišta u Rijeci u statusu  redovitog ili izvanrednog studenta te kandidati koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje  prije 2010. godine, a  žele se upisati na redoviti studij isključivo se prijavljuju  i upisuju putem internetske stranice www.postani-student.hr  odnosno preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta.

Zadnji dan prijava je:
-  za  ljetni  rok   do   18. srpnja 2016.  (do 17:59)  i
-  za  jesenski  rok  do  20 rujna 2016.

Kandidati se prijavljuju  na način da u okviru izabranih ispita državne mature biraju do deset studijskih programa  prema svojim željama.

Postoji mogućnost mijenjanja liste prioriteta studijskih programa do 18. 7. 2016.  (do 17:59 sati) odnosno 20. 9. 2016., a rang lista se objavljuje istog dana.
Kandidat može promijeniti prioritete studijskih programa, izbrisati neki studijski program ili dodati novi studijski program u okviru već prije odabranih ispita državne mature. Nakon položene državne mature, a na temelju vrednovanja rezultata državne mature i  ocjena iz srednje škole  objavljuju se rang liste na osnovu kojih se vrše upisi.
Za upis na preddiplomske stručne studije potrebno je zadovoljiti osnovnu (B) razinu obveznih ispita državne mature.  Kroz položene ispite državne mature stječe se 60% bodova za upis, a ostvareni  uspjeh tijekom četiri razreda srednje škole vrednuje se s 40% bodova za upis.

Redoslijed prioriteta studijskih programa iznimno je važan, jer će se objavom konačnih rang lista kandidat naći samo na rang listi onoga studijskog programa koji je najviši na njegovoj listi prioriteta, a na kojemu ostvaruje pravo upisa. S ostalih rang listi kandidat će biti obrisan.

Prednost prilikom upisa u status redovitog studenta imaju sljedeće kategorije kandidata:

 • hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
 • HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata)
 • djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata
 • djeca 100%-tnih HRVI  iz Domovinskog rata I. skupine
 • pristupnici sa 60% i više tjelesnog oštećenja

Državljani zemalja EU prijavljuju se za upis i studiraju u okviru upisnih kvota za državljane RH.

 

1.2. Postupak prijave izvanrednih studenata putem posebnog Natječaja Veleučilišta u Rijeci

Za upis na trogodišnje preddiplomske stručne studije  mogu se prijaviti osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu prije 2010. godine. Pravo upisa stječe se putem razredbenog postupka.
Prijave za preddiplomske stručne studije u  I. razredbenom roku predaju se osobno ili šalju poštom preporučeno od  6. lipnja 2016. do  10. lipnja 2016., a u  II. razredbenom roku (ukoliko ostane slobodnih mjesta)  od   1. rujna do 7. rujna 2016 . u uredovno vrijeme evidencije studija.

Uz prijavu treba priložiti:

a) domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj  narodnosti);
b) rodni list;
c) svjedodžbu o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole;
Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžba, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Uz svjedodžbe stečene u inozemstvu prilaže se i potvrda o položenom ispitu iz hrvatskog jezika;
d) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, u iznosu od 160,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), uz naznaku “za razredbeni postupak”;

Prijave se podnose na posebnom obrascu, koji se preuzme u studentskoj službi ili na web stranicama Veleučilišta u Rijeci (http://www.veleri.hr) te predaju neposredno ili šalju poštom. Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.
Razredbeni postupak za upis na preddiplomski stručni studij provodi se bez razredbenog ispita, a obuhvaća vrednovanje uspjeha u srednjoj školi (opći uspjeh u svim razredima srednje škole i na maturi).
Prijave za sve studije se predaju na adresi: Veleučilište u Rijeci, Centralna evidencija studija, Rijeka, Vukovarska 58, tel. 051/ 677-211 ili u studijskom centru u Poreču  za studije koji se izvode u Poreču

Državljani zemalja EU prijavljuju se za upis i studiraju u okviru upisnih kvota za državljane RH.

 

2. PROVEDBA UPISA

Kandidati koji su stekli pravo upisa na odabrani studijski program upisuju se prema sljedećem rasporedu:

 • Upisi kandidata koji su prijavljeni putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta

Upisi na preddiplomske stručne studije provodit će se:

 • u  I. roku  od 21. srpnja 2016.
 • u  II. roku  23. rujna 2016.
 •  Upisi kandidata koji su prijavljeni putem posebnog natječaja Veleučilišta u Rijeci

Upisi na preddiplomske stručne studije provodit će se:

 • u  I. roku  od 20. lipnja 2016.
 • u  II. roku  13. rujna 2016.

 

3. ŠKOLARINE

Za studente koji po prvi put upisuju prvu godinu studija na Veleučilištu u Rijeci, a prethodno nisu studirali u statusu redovitog studenta troškove školarine snosi nadležno Ministarstvo.

Školarina za izvanredne studente se uplaćuje na žiro račun Veleučilišta u Rijeci i to:

 • za upis na preddiplomske stručne studije Informatika i Poduzetništvo školarine su za:
  izvanredne studente 6.000,00 kn,
 • za upis na  ostale preddiplomske stručne studije školarine su za:
  izvanredne studente koji studiraju u Rijeci  6.000,00 kn,  izvan Rijeke  7.320,00 kn,
 • redoviti studenti koji su na nekom javnom visokom učilištu već studirali u statusu redovitog studenta  na studiju ove razine i koristili subvenciju MZOS-a, participiraju u troškovima studiranja u iznosu i pod uvjetima propisanim posebnom odlukom koja će biti objavljena na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Veleučilišta u Rijeci.

Studenti hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata), djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine plaćaju školarinu u visini 50% punog iznosa školarine.
Student sa 100% tjelesnog oštećenja u cijelosti se oslobađa plaćanja školarine, a sa 60% i više tjelesnog oštećenja školarina se određuje u visini 30% punog iznosa školarine.
Pristupnici su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde-rješenja nadležnih tijela kojima dokazuju pripadnost jednoj od navedenih kategorija.

 

4. OBAVIJESTI

Detaljnije informacije mogu se dobiti u centralnoj evidenciji studija na adresi Veleučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, tel. 051/677-211 te na web stranicama Veleučilišta u Rijeci,  http://www.veleri.hr