Natječaj za specijalističke diplomske stručne studije

VELEUČILIŠTE U RIJECI
Trpimirova 2/V, 51000 Rijeka, tel: (051) 321-300 fax: (051) 211-270
e-mail: ured@veleri.hr, http://www.veleri.hr


 

 

Klasa: 602-01/16-01/07
Ur.br.: 2170-57-02-16-3
Rijeka, 29. travnja 2016.
 

Natječaj za upis u I. godinu specijalističkih diplomskih stručnih studija
Veleučilišta u Rijeci  u  akademskoj godini 2016./2017.

 

Broj slobodnih mjesta za upis na I. godinu specijalističkih diplomskih stručnih studija Veleučilišta u Rijeci:

Red. br.
Naziv studija - mjesto izvođenja studija
Upisna mjesta
Redoviti studij
Izvanredni studij
1. specijalistički diplomski stručni studij Promet - Rijeka 15 20
2. specijalistički diplomski stručni studij Vinarstvo - Poreč* 7 15
3.
specijalistički diplomski stručni studij Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima- Rijeka
15
20
4.
specijalistički diplomski stručni studij Poduzetništvo - Rijeka
15
20
5.
specijalistički diplomski stručni studij Sigurnost na radu - Rijeka
15
20

* studij će se izvoditi ukoliko se upiše dovoljan broj kandidata

Mjesto izvođenja studija:
Rijeka
, Vukovarska 58, tel. 051/ 677-211
Poreč, C. Huguesa 6, tel. 052/451-950

Uplate na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485, poziv na broj: OIB (pristupnika).

Prijave se osobno predaju u evidenciji studija ili šalju preporučenom poštom.

 

1. UVJETI UPISA

Za upis na specijalističke diplomske stručne studije mogu se prijaviti osobe koje su završile odgovarajući studij u minimalno trogodišnjem trajanju. Pravo upisa stječe se putem razredbenog postupka koji obuhvaća vrednovanje uspjeha na prethodnom studiju.

 

2.    PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK

Prijave za sve specijalističke diplomske stručne studije primaju se od 18. srpnja 2016. do 26. rujna 2016.

Uz prijavu treba priložiti:

 1. domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti);
 2. rodni list;
 3. svjedodžbu/diplomu o završenom preddiplomskom studiju te prijepis ocjena sa završenog studija ili dopunsku ispravu o studiju;
 4. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, u iznosu od 160,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485, poziv na broj: OIB (pristupnika), uz naznaku “za razredbeni postupak”;

Prijave se podnose na posebnom obrascu, koji se preuzme u studentskoj službi ili na web stranicama Veleučilišta u Rijeci (http://www.veleri.hr) te predaju osobno u uredovnom vremenu evidencije studija ili šalju poštom na adresu: Veleučilište u Rijeci, Centralna evidencija studija, Rijeka, Vukovarska 58. Prijave za specijalistički diplomski stručni studij Vinarstvo mogu se predati u studijskom centru u Poreču.
Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

 

3.    RAZREDBENI POSTUPAK

Razredbeni postupak za upis na specijalistički diplomski stručni studij obuhvaća vrednovanje uspjeha postignutog na prethodno završenom studiju (80 % bodova temeljem prosječne ocjene svih položenih ispita a 20 % temeljem uspjeha na završnom radu).
Temeljem razredbenog postupka formiraju se rang liste pristupnika za svaki studij. Rang liste s ostvarenim brojem bodova objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Veleučilišta u Rijeci.

Prednost prilikom upisa u status redovitog studenta imaju sljedeće kategorije kandidata:

 • hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
 • HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata)
 • djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata
 • djeca 100%-tnih HRVI  iz Domovinskog rata I. skupine
 • pristupnici sa 60% i više tjelesnog oštećenja

 

4.    UPISI

Upis na studij obavlja se prema rezultatima ostvarenim u razredbenom postupku, na osnovi utvrđene rang liste.
Upisi na sve specijalističke diplomske stručne studije će se provodit 5. listopada 2016. prema rasporedu koji će  naknadno biti objavljen.
Pristupnik koji je temeljem provedenog razredbenog postupka i objavljene rang liste stekao pravo na upis, ali ga u navedenom roku nije ostvario gubi pravo na upis.

Školarina se uplaćuje na žiro račun Veleučilišta u Rijeci i to:

 • za upis na specijalističke diplomske stručne studije: Informacijske tehnologije u poslovnim sustavim, Poduzetništvo, Promet i Sigurnost na radu  školarine su za   izvanredne studente 6.000,00 kn,
 • za upis na specijalistički diplomski stručni studij Vinarstva školarine su za izvanredne studente 7.320,00 kn.
 • redoviti studenti koji su na nekom javnom visokom učilištu već studirali u statusu redovitog studenta  na studiju ove razine i koristili subvenciju MZOS-a, participiraju u troškovima studiranja u iznosu i pod uvjetima propisanim posebnom odlukom koja će biti objavljena na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Veleučilišta u Rijeci.

Studenti hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata), djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine plaćaju školarinu u visini 50% punog iznosa školarine. Student sa 100% tjelesnog oštećenja u cijelosti se oslobađa plaćanja školarine, a sa 60% i više tjelesnog oštećenja školarina se određuje u visini 30% punog iznosa školarine. Pristupnici su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde-rješenja nadležnih tijela kojima dokazuju pripadnost jednoj od navedenih kategorija.

 

5.    OBAVIJESTI

Detaljnije informacije mogu se dobiti u centralnoj evidenciji studija na adresi Veleučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, tel. 051/677-211 te na mrežnim stranicama Veleučilišta u Rijeci, http://www.veleri.hr