You are here

Javna nabava

 

Postupci javne nabave u tijeku:

 

Trenutno nema aktivnih postupaka javne nabave.

 

Opći i kontakt podaci


Sve potrebne informacije (naziv naručitelja, opći podatci, kontakt podaci...) sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.

Podaci o naručitelju:
VELEUČILIŠTE U RIJECI
Trpimirova 2/V, 51000 Rijeka
MBS: 01387332
OIB: 29573709870
Tel: 051/321-300
Glavna adresa naručitelja (URL): www.veleri.hr

 

Veleučilište u Rijeci kao javni naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“ broj 120/16) , sa sljedećim gospodarskim subjektom:

MARA MARA d.o.o. za zastupanje u osiguranju u likvidaciji, Beram 14, 100, 52 000 Pazin, OIB: 44811886345.