You are here

Poslovno komuniciranje

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Teorijske osnove poslovnih komunikacija. Kreiranje poslovne komunikacije. Riječi, govor. Korištenje slika u poslovnom komuniciranju. Snaga uvjeravanja: promjena mišljenja. Obrasci i upitnici. Poslovna pisma. Izvještaji, memorandumi, zabilješke. Priprema prezentacija. Sastanci, timovi, pregovaranje. Oglasi. Intervjui. Tehnologija u komuniciranju. Etika u poslovnom komuniciranju.
Pojedinačno ili grupno rješavanje zadataka koji su usmjereni prema savladavanju tehnike i vještine poslovnog komuniciranja s posebnim naglaskom na pripreme prezentacija, govora i javnih nastupa, organizaciju i vođenje poslovnih sastanaka, vođenje poslovnih razgovora, pregovaranje, intervjuiranje. Oblikovanje poslovnih pisama, korištenje tehnologije u poslovnom komuniciranju, praktična obrada pitanja kulture poslovnog komuniciranja.