You are here

Metodika stručnog i istraživačkog rada

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Znanost i istraživački rad. Metode stručnog i istraživačkog rada. Metode istraživanja u informacijskim znanostima. Znanstvene i tehnološke informacije. Izvori informacija Odabir teme istraživanja. Kategorizacija znanstvenih radova. Citiranje. Pisanje stručnog rada i izrada postera.
Uvjeti stručnog i istraživačkog rada. Planiranje i organiziranje istraživačkog rada. Istraživanje. Vrste znanstvenih, istraživačkih i stručnih radova. Komponiranje, stil i jezik. Dijelovi rada i znanstvena dokumentacija. Istraživanje i razvoj. Tehnike izrade stručnog rada. Obrana rada. Zakon o visokim učilištima. Zakon o znanstveno-istraživačkoj djelatnost.