You are here

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih stručnih studija

VELEUČILIŠTE U RIJECI

Trpimirova 2/V, 51000 Rijeka, tel: (051) 321-300 fax: (051) 211-270

e-mail: ured@veleri.hr, http://www.veleri.hr

KLASA: 602-01/018-01/09

URBROJ.: 2170-57-02-18-6/ML

Rijeka, 25. srpnja 2018.

 

            Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i članka 97. Statuta Veleučilišta u Rijeci od 16. ožujka 2015. godine, KLASA: 003-05/15-01/07, URBROJ: 2170-57-01-15-4 (Potpuni tekst od 31. listopada 2017. godine), Veleučilište u Rijeci raspisuje

 

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih stručnih  studija

Veleučilišta u Rijeci  u  akademskoj godini 2018./2019.

u statusu izvanrednog studenta

za kandidate koji su maturirali prije 2010. godine

 

 

 1. BROJ MJESTA ZA UPIS U RUJANSKOM ROKU

 

Red. br.

Naziv studija – mjesto izvođenja studija

Izvanredni studij

 
 
 

1.

Preddiplomski stručni studij Cestovni promet- Rijeka

10

 

2.

Preddiplomski stručni studij Željeznički promet- Rijeka

2

 

3.

Preddiplomski stručni studij Informatika -  Rijeka

10

 

4.

Preddiplomski stručni studij Poduzetništvo - Rijeka

15

 

5.

Preddiplomski stručni studij Poduzetništvo -  Pazin

10

 

6.

Preddiplomski stručni studij Vinarstvo - Poreč

4

 

7.

Preddiplomski stručni studij Mediteranska poljoprivreda - Poreč

5

 

8.

Preddiplomski stručni studij Sigurnost na radu - Rijeka

15

 

9.

Preddiplomski stručni studij Telematika – Rijeka

10

 

10.

Preddiplomski stručni studij Održivi agroturizam - Rijeka

8

 

 

 1. UVJETI UPISA

Za upis na trogodišnje preddiplomske stručne studije  mogu se prijaviti osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu prije 2010. godine. Pravo upisa stječe se putem razredbenog postupka.

Osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu 2010. godine i kasnije prijavljuju se za upis na preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Rijeci putem Nacionalnog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) odnosno putem internetske stranice www.postani-student.hr

 

 1. RAZREDBENI POSTUPAK

 

Prijave za preddiplomske stručne studije predaju se  od   4. rujna 2018. do 7. rujna 2018. u uredovno vrijeme studentske referade.

 

Kandidati državljani Republike Hrvatske uz prijavu trebaju priložiti:

 1. svjedodžbu o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole ;
 2. kandidati koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžba,  koje izdaje nadležno Ministarstvo, odnosno Agencija za odgoj i obrazovanje (opći, gimnazijski i umjetnički programi) ili Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (strukovni programi)
 3. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, u iznosu od 160,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), uz naznaku “za razredbeni postupak”, poziv na broj OIB (kandidata) - 160;

 

Sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske od 13. travnja 2017. godine, Veleučilište u Rijeci će po službenoj dužnosti pribaviti podatke iz državnih matica za državljane Republike Hrvatske za sve kandidate i to:

 • rodni list
 • domovnicu

 

Kandidati državljani zemalja EU uz prijavu trebaju priložiti:

 1. rodni list
 2. dokaz o državljanstvu (preslika putovnice ovjerena kod javnog bilježnika);
 3. inozemnu obrazovnu kvalifikaciju o završenom srednjem obrazovanju i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžba, koje izdaje nadležno Ministarstvo, odnosno Agencija za odgoj i obrazovanje (opći, gimnazijski i umjetnički programi) ili Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (strukovni programi). Uz svjedodžbe stečene u inozemstvu prilaže se i potvrda o položenom ispitu iz hrvatskog jezika;
 4. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, u iznosu od 160,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), uz naznaku “za razredbeni postupak”, poziv na broj OIB (kandidata) - 160;

Uz dokumente izdane na stranom jeziku kandidat je dužan dostaviti prijevod ovlaštenog sudskog tumača.

 

Prijave se podnose na posebnom obrascu, koji se preuzima u studentskoj referadi ili na mrežnim stranicama Veleučilišta u Rijeci (http://www.veleri.hr) te se predaju u uredovno vrijeme studentske referade. Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

Razredbeni postupak za upis na preddiplomski stručni studij provodi se bez razredbenog ispita, a obuhvaća vrednovanje uspjeha u srednjoj školi (opći uspjeh u svim razredima srednje škole i na maturi).

Prijave za sve studije se predaju na adresi: Veleučilište u Rijeci, Centralna evidencija studija, Rijeka, Vukovarska 58, tel. 051/ 677-211 ili u studijskom centru u Poreču  za studije koji se izvode u Poreču.

 

Državljani zemalja EU prijavljuju se za upis i studiraju u okviru upisnih kvota za državljane RH.

Državljani trećih zemalja kojima je izdano rješenje o stalnom boravku u Republici Hrvatskoj imaju pravo na visoko obrazovanje pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani.

 1. PROVEDBA UPISA

 

 Kandidati koji su stekli pravo upisa na odabrani studijski program upisuju se prema rang listi i to:

 

14. rujna 2018.

 

Kandidati koji su ostvarili pravo upisa, a u propisanom roku ne pristupe upisu, gube pravo upisa. Kandidati su dužni upisu pristupiti osobno, a ukoliko upisu u njihovo ime pristupi netko drugi isti je dužan sa sobom donijeti javnobilježničku punomoć za zastupanje.

 

Svi kandidati su dužni sa sobom na upise donijeti:

 • presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu
 • jednu fotografiju formata 4 x 6 cm
 • dokaz o uplati troškova upisa, u iznosu od 300,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), uz naznaku “troškovi upisa”, poziv na broj OIB (studenta) - 200;

 

Iznos participacije u troškovima studija za izvanredne studente za upis u prvu godinu preddiplomskih stručnih Veleučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2018./2019. temeljem Odluke o participaciji studenata u troškovima studija i ostalim troškovima za preddiplomske stručne i specijalističke diplomske stručne studije Veleučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2018./2019., KLASA: 003-08/18-04/01, URBROJ:2170-57-01-18-14/DĐ od 29. ožujka 2018. godine,  iznosi:

 

 • 6.320,00 kuna na studijima koji se izvode u Rijeci;
 • 7.000,00 kuna na dislociranim studijima u Poreču i Pazinu

 

Participacija se uplaćuje na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), poziv na broj OIB studenta uz naznaku „troškovi školarine“.

 

Popust za gotovinsko plaćanje (općom uplatnicom) je 5 %, a mogućnost plaćanja troškova studija na rate utvrđeno je odlukom o uvjetima plaćanja troškova studija za gotovinsko plaćanje školarine i plaćanje školarine na rate KLASA:003-08/18-04/01, URBROJ:2170-57-01-18-41/ĐPK od 13. lipnja 2018.g. objavljenoj na internetskim stranicama Veleučilišta u Rijeci.

 

 

Studenti hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata), djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine plaćaju školarinu u visini 50% punog iznosa školarine.

Student sa 100% tjelesnog oštećenja u cijelosti se oslobađa plaćanja školarine, a sa 60% i više tjelesnog oštećenja školarina se određuje u visini 30% punog iznosa školarine.

Pristupnici su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde-rješenja nadležnih tijela kojima dokazuju pripadnost jednoj od navedenih kategorija.

 

 

 1. OBAVIJESTI

Detaljnije informacije mogu se dobiti u centralnoj evidenciji studija na adresi Veleučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, tel. 051/677-211 te na web stranicama Veleučilišta u Rijeci,  http://www.veleri.hr

PRIJAVNICA