You are here

Njemački jezik IV

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Objasniti sadržaj stručnog teksta.
  • Primijeniti usvojeni stručni vokabular u novom kontekstu.
  • Primijeniti gramatičke strukture i pravila u kontekstu stručnih sadržaja, te ih koristiti u novome kontekstu (pasiv, konjuktiv II, infinitivne rečenice, namjerne rečenice).
  • Prezentirati stručni sadržaj na stranome jeziku.