You are here

Planiranje infrastrukture u poštanskom prometu

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Kabelska kanalizacija. Cijevi kabelske kanalizacije. Kabelski zdenci. Proracun vucnih sila. Uvlacenje kabela u kanalizaciju. Izrada projekta kabelske kanalizacije. Zracne TK mreze. Trasiranje zracnih TK mreza. Proracun uporišta i vucnih sila. Polaganje zracnih TK mreza. Polaganje kabela izravno u zemlju. Tehnologija polaganja kabela i zaštita. Tehnicki propisi kod projektiranja zgrada i objekata za potrebe PT-a. Tehnicki uvjeti za izgradnju poštanskih zgrada. Tehnicki uvjeti za prostorije u kojima se postavljaju telefonske centrale. Tehnicki uvjeti za prostorije u kojima se postavljaju relejni uredaji. Tehnicki uvjeti za prostorije za smještaj uredaja za napajanje. Specificni interijeri javnih poštanskih objekata. Tehnicka dokumentacija (Idejni projekti). Upoznavanje sa katastrom i njegovo azuriranje.