You are here

Natječaj za izbor nastavnika


Veleučilište u Rijeci raspisuje

NATJEČAJ
  za izbor  nastavnika

a) jedan nastavnik u nastavnom zvanju profesor visoke škole (trajno zvanje) u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske  znanosti, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

 
  Uvjeti za izbor u nastavno zvanje
 
  Pristupnici na  natječaj za izbor u nastavno zvanje moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom  o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. 123/03, 198/03, 105/04,  174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) te  uvjete Vijeća veleučilišta i visokih škola RH (N.N. 20/12, 85/13 i 4/15).
  Uz prijavu  pristupnici trebaju priložiti:

  • životopis s detaljnim podacima o nastavnom, stručnom i  znanstvenom radu;
  • popis radova;
  • dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje (od čega izvornik  potvrde o  održanim javnim predavanjima, održanoj  nastavi i mentorstvima na završnim ili diplomskim radovima u pisanom obliku i u  elektroničkom obliku na CD-u ili DVD-u isključivo u PDF formatu ukoliko ih  posjeduju);
  • potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz  područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje  (e-radna knjižica), ne stariju od dana objave ovog natječaja;
  • radove koji su relevantni za izbor u zvanje (samo u  elektroničkom obliku na CD-u ili DVD-u isključivo u PDF formatu);
  • presliku odluke o prethodnom izboru u nastavno zvanje;
  • ovjerene preslike diploma;
  • dokaz o državljanstvu;
  • za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika  (razina C2).

Prijave s  dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom u roku 30 dana od dana objave  u Narodnim novinama na adresu Veleučilište u Rijeci, Trpimirova 2/V, s naznakom  „Za natječaj“ ili se predaju osobno na adresu Veleučilišta u Rijeci, Trpimirova  2/V. Svi pristupnici na natječaj za  izbor u nastavno zvanje dužni su životopis i popis radova dostaviti i u  elektroničkom obliku u Wordu (doc. format).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće  se razmatrati.

Pravo prijave na natječaj imaju osobe  oba spola.

Veleučilište u  Rijeci