You are here

NATJEČAJ za izbor nastavnika i suradnika


Veleučilište u Rijeci raspisuje


NATJEČAJ
za izbor nastavnika i suradnika


a)
tri nastavnika u nastavnom zvanju i na radnom mjestu profesor visoke škole u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

b) jedan nastavnik u nastavnom zvanju i na radnom mjestu profesor visoke škole u području humanističkih znanosti, polje filologija, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

c) jedan nastavnik u nastavnom zvanju i na radnom mjestu profesor visoke škole u području prirodnih znanosti, polje biologija, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

d) jedan nastavnik u nastavnom zvanju i na radnom mjestu viši predavač u području biotehničkih znanosti, polje prehrambena tehnologija, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

e) jedan suradnik u suradničkom zvanju naslovni asistent u području društvenih znanosti, polje ekonomija.

f) jedan nastavnik u nastavnom zvanju i na radnom mjestu profesor visoke škole u trajnom zvanju u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, s nepunim radnim vremenom - 5 sati tjedno.

g) tri suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti.


Uvjeti za izbor u nastavna zvanja

    
Pristupnici na natječaj za izbor u nastavna zvanja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - OUSRH, 60/15 – OUSRH, 131/17) i Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola RH (N.N. 20/12, 85/13 i 4/15).
Uz prijavu pristupnici trebaju priložiti:
-    životopis s detaljnim podacima o nastavnom, stručnom i znanstvenom radu;
-    popis radova;
-    dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola RH (od čega u izvorniku potvrde o održanim javnim predavanjima, održanoj nastavi i mentorstvima na završnim ili diplomskim radovima u pisanom obliku i u elektroničkom obliku na CD-u ili DVD-u isključivo u PDF formatu ukoliko ih posjeduju);
-    dokaz o radnom iskustvu (potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave ovog natječaja);
-    radove koji su relevantni za izbor u zvanje (samo u elektroničkom obliku na CD-u ili DVD-u isključivo u PDF formatu);
-    presliku odluke o izboru u zvanje (ako postoji prethodno proveden postupak);
-    izvornik ili ovjerene preslike diplome o postignutom stupnju odgovarajuće stručne spreme i akademskom stupnju;
-    preslik dokaza o državljanstvu RH ili druge države;
-    za pristupnike strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (razina C2).


Uvjeti za izbor u suradničko zvanje


Pristupnici na natječaj za izbor u suradničko zvanje moraju ispunjavati uvjete propisane Statutom Veleučilišta u Rijeci, a u skladu s člankom 99. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju:
-    završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
odnosno istovrijedni studij VSS prema ranije važećim propisima (studij treba
biti iz znanstvenog polja za koje se pristupnik bira),
-    pozitivna ocjena pristupnika na temelju razgovora s Povjerenstvom za izbor,
-    najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
-    prosjek svih ocjena najmanje 3,00.

Uz prijavu pristupnici trebaju priložiti:
-    životopis s prikazom nastavne, stručne i znanstvene djelatnosti,
-    izvornik ili ovjerenu presliku diplome o završenom studiju,
-    preslik dokaza o državljanstvu RH ili druge države;
-    za pristupnike strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (razina C2),
-    dokaz o radnom iskustvu (potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave ovog natječaja);
-    ovjereni prijepis ocjena ili presliku dopunske isprave o studiju.


Prijave s dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Veleučilište u Rijeci, Trpimirova 2/V, s naznakom „Za natječaj“ ili se predaju osobno na adresu Veleučilišta u Rijeci, Trpimirova 2/V. Svi pristupnici na natječaj dužni su životopis, prikaz djelatnosti i popis radova dostaviti i u elektroničkom obliku u Wordu (doc. format). U prijavi treba naznačiti točku natječaja na koju se prijava odnosi. U slučaju prijave na više točki natječaja potrebno je prijavu i potrebnu dokumentaciju dostaviti za svaku pojedinu točku natječaja.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja izričito su suglasni da Veleučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Pravo prijave na natječaj imaju osobe oba spola.


Veleučilište u Rijeci