You are here

Međunarodno pravo, sigurnost i zaštita zdravlja

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Definirati subjekte i izvore međunarodnog prava i razlikovati međunarodni pravni poredak od nacionalnih pravnih poredaka. 
  • Opisati ulogu i djelovanje univerzalnih i regionalnih međunarodnih organizacija u području sigurnosti i zaštite zdravlja. 
  • Navesti najvažnije univerzalne i regionalne izvore prava sigurnosti i zaštite zdravlja. 
  • Definirati pravna određenja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u odredbama međunarodnih izvora prava. 
  • Razlikovati izvore prava Europske unije te ulogu institucija Europske unije u donošenju i provođenju prava Europske unije u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.