Skoči na glavni sadržaj

FIZIOLOGIJA I EKOLOGIJA VINOVE LOZE

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

dr. sc. Marijan Bubola,
profesor stručnog studija
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 1
ECTS 7
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 3
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Stjecanje znanja i vještina potrebnih za interpretaciju važnosti i uloge čimbenika koji utječu na fiziološke procese kod vinove loze, određivanje i uspješno održavanje fiziološke efikasnosti vinograda te ravnoteže između vegetativnog porasta i rodnosti trsa, procjena utjecaja karakteristika tla na rast i razvoj vinove loze te na potencijal dozrijevanja grožđa, interpretacija važnosti klimatskih čimbenika i njihovog utjecaja na rast i razvoj vinove loze, izračun klimatskih indeksa koji se koriste u vinogradarstvu, odabir prikladnog položaja za uzgoj vinove loze s obzirom na ekspoziciju, inklinaciju, izloženost sunčevom zračenju, izloženost vjetrovima, zaštitu od smrzavanja, nadmorsku visinu, zemljopisnu širinu i blizinu velikih vodenih površina
Ishodi učenja
  • Objasniti ulogu fotosinteze, disanja, transpiracije, translokacije i distribucije asimilata unutar trsa kao primarnih fizioloških procesa.
  • Interpretirati važnost čimbenika koji utječu na primarne fiziološke procese kod vinove loze. 
  • Procijeniti utjecaj klimatskih čimbenika i karakteristika tla na rast i razvoj vinove loze, na fiziološku efikasnost vinograda te na potencijal dozrijevanja grožđa.
  • Procijeniti prikladnost položaja za uzgoj vinove loze s obzirom na njegove topografske karakteristike.