Skoči na glavni sadržaj

Zaštita osobnih podataka

Politika privatnosti

Na temelju Uredbe (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje u tekstu:Uredba) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018, dalje u tekstu:Zakon) Veleučilište u Rijeci usvojio je smjernice za uspostavu sukladnosti s Uredbom u vidu Politike zaštite osobnih podataka.

Uredba utvrđuje pravila povezana sa zaštitom Ispitanika (Fizička osoba) u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka, štite se temeljna prava i slobode Ispitanika, a posebno njihovo pravo na zaštitu osobnih podataka.

1. Podaci o službeniku za zaštitu podataka

E-mail: gdpr@veleri.hr

Telefon: 385 51 323 177

Fax: 385 51 211-270

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zaštiti osobnih podataka, zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka.

Službeniku za zaštitu podataka možete se obratiti za sva pitanja u svezi obrade vaših osobnih podataka i imate pravo:

 • Na informacije o obradi vaših osobnih podataka;
 • Ishoditi pristup osobnim podacima o sebi;
 • Tražiti ispravljanje netočnih, nepreciznih ili nepotpunih osobnih porataka;
 • Zatražiti da se osobni podaci obrišu kad više nisu potrebni ili ako je obrada nezakonita;
 • Prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka;
 • Zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka u posebnim slučajevima.

2. Svrha i pravni temelj za obradu osobnih podataka

2.1. Vaše osobne podatke obrađuje koji su nužni u svrhu izvršavanja djelatnosti Veleučilišta u Rijeci obrađujemo u smislu članka 6. stavka 1 točke (e) Uredbe.

2.2. Vaše osobne podatke obrađujemo ispunjavajući svoje pravne obveze u smislu članka 6. stavka 1. točke (c) Uredbe.

2.3. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem legitimnog interesa u smislu članka 6. stavka 1. točke (f) Uredbe

2.4. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem privole u smislu članka 6. stavka 1. točke (a) Uredbe.

3. Obrada osobnih podataka putem videonadzora

 • Svrha: zaštita osoba i imovine
 • Pravni temelj: legitiman interes Veleučilišta u Rijeci kao voditelja obrade osobnih podataka
 • Primatelji: video snimke možemo dostaviti na  zahtjev nadležnim tijelima (policija, sud) ako je potrebno za provođenje postupaka temeljem posebnih propisa

4. Korištenje kolačića (cookies)

 • Na službenim internetskim stranicama www.veleri.hr koriste se kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.
 • kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.

5. Koja su vaša prava u vezi obrade osobnih podataka

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći naše kontakt podatke koji su navedeni.

Vaša prava su:

5.1. Pravo na pristup osobnim informacijama

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

5.2. Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci  nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije.

Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

5.3. Pravo na brisanje

Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;
 • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom  1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimni  razlozi za obradu;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava  države kojoj podliježe  voditelj obrade
 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.

5.3.1. Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe

Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna:

 • radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
 • radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
 • u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili
 • radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

5.4. Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako:

 • osporavate  njihovu točnost
 • ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju
 • ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

5.5. Pravo na prigovor

Ako Vaše podatke obrađujemo u svrhe izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju svojih službenih ovlasti ili se prilikom obrade istih pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.

6.  Davanje na korištenje osobnih podataka

U određenim okolnostima, imamo pravnu obvezu proslijediti Vaše osobne podatke, a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih. Pravna obveza može proizlaziti iz nacionalnih propisa ili iz propisa EU. Dakle, Vaši podaci prosljeđuju se drugim primateljima kad nas obvezuju relevantni propisi u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe.

7. Sigurnost osobnih podataka

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podatcima.

Svi zaposlenici voditelja obrade obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

8. Vremensko razdoblje čuvanja osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne  podatke više ne koristimo,  te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

9. Kontakt informacije

Ako imate pitanja u vezi obrade Vaših osobnih podataka, možete  nam se obratiti na neki od kontakata koji su dostupni (e-mail, telefon, fax.).

10. Promjene Politike privatnosti

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama  biti ćete

pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

Dodatne informacije:

Obrasci