Skoči na glavni sadržaj
Kategorija dokumenta Naslov dokumenta Datum izrade
Odluke Odluka o povjeravanju administrativnih poslova i preostalih ispita - Osnove racunovodstva
Odluke Odluka o upisnim kvotama
Odluke Odluka o stavljanju izvan snage, Odluke o uvjetima plaćanja školarine za gotovinsko plaćanje i plaćanje na rate
Pravilnici Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata - pročišćeni tekst
Pravilnici Pravilnik o stručnoj praksi - pročišćeni tekst
Pravilnici Pravilnik o postupku donošenja novih i unaprjeđenja akreditiranih studijskih programa Veleučilišta u Rijeci
Pravilnici Pravilnik o studiranju Veleučilišta u Rijeci
Odluke Odluka o izmjeni Odluke o visinama naknada za različite namjene
Odluke Odluka o rasporedu i evidenciji radnog vremenaza 2024
Odluke Odluka o zabrani pušenja pijenja alkohola i uzimanja drugih sredstava ovisnosti u prostorijama Veleučilišta u Rijeci
Pravilnici Pravilnik o provjeri je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti
Pravilnici Pravilnik o radu Knjižnice
Odluke Odluka o rokovima predaje završnog i diplomskog rada na Poljoprivrednom odjelu 2023
Pravilnici Pravilnik o završnom i diplomskom radu
Odluke Odluka o dopuni Odluku o ustroju i izvođenju razlikovnog programa - Vinarstvo
Pravilnici Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave robe, usluga i radova - pročišćeni tekst
Procedure Procedura za informacijsko održavanje imenika elektroničkih identiteta
Procedure Procedura blagajničkog poslovanja
Temeljni akti Statut Veleučilišta u Rijeci (potpuni tekst)
Odluke Odluka o cijeni satnina za vanjske suradnike
Odluke Odluka o dopuni Odluke o troškovima upisa i ostalim troškovima u ak. god. 2023.-2024.
Odluke Odluka o ustroju i izvođenju razlikovnog programa - Vinarstvo
Odluke Odluka o ustroju i izvođenju razlikovnog programa - Sigurnost na radu
Odluke Odluka o ustroju i izvođenju razlikovnog programa - Promet
Odluke Odluka o ustroju i izvođenju razlikovnog programa - Poduzetništvo
Odluke Odluka o ustroju i izvođenju razlikovnog programa - Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima
Odluke Odluka o promjeni naziva kolegija Specijalistički završni rad u kolegij Diplomski rad
Odluke Odluka o izvođenju stručnog prijediplomskog studija Informatika u ak. god. 2023.-2024.
Odluke Odluka o izvođenju stručnog prijediplomskog studija Telematika u ak. god. 2023-2024.
Odluke Odluka o stručnom usavršavanju nenastavnog osoblja
Odluke Odluka o plaćanju oportunitetnih troškova
Odluke Odluka o manjim izmjenama studijskog programa - diplomski Poduzetništvo
Odluke Odluka o manjim izmjenama studijskog programa - prijediplomski Poduzetništvo
Odluke Odluka o popustima za programe cjeloživotnog obrazovanja
Odluke Odluka o troškovima upisa i ostalim troškovima u ak. god. 2023.-2024.
Odluke Odluka o modelu participacije studenata u troškovima studija u ak. god. 2023.-2024.
Odluke Odluka o visinama naknada za različite namjene
Odluke Odluka o izmjeni Odluke o financiranju doktorskih studija
Odluke Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za zaštitu dostojanstva radnika
Odluke Odluka o rokovima završetka nastavnog procesa na predddiplomskog stručnom studiju Telematika
Odluke Odluka o imenovanju osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti
Odluke Odluka o imenovanju zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti
Odluke Odluka o ustroju i izvođenju razlikovnog programa - Poduzetništvo
Pravilnici Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
Pravilnici Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa
Odluke Odluka o dodatnim kriterijima za izbor u viša zvanja i poticanju znanstveno-stručnog rada
Pravilnici Pravilnik o studiranju - pročišćeni tekst
Pravilnici Pravilnik o ocjenjivanju studenata preddipl. stručnih i specijalističkih dipl. stručnih studija Veleučilišta u Rijeci- pročišćeni tekst
Odluke Odluka o upisu razlikovnih programa Veleučilišta u Rijeci
Odluke Odluka o ustroju i izvođenje razlikovnog programa - Vinarstvo
Odluke Odluka o ustroju i izvođenju razlikovnog programa - Sigurnost na radu
Odluke Odluka o izbornom kolegiju
Odluke Odluka o dopuni Odluke o izvođenju preddiplomskog stručnog studija Informatika
Odluke Odluka o dopuni Odluke o izvođenju preddiplomskog stručnog studija Telematika
Odluke Odluka o ustroju i izvođenju razlikovnog programa - Promet
Odluke Odluka o ustroju i izvođenju razlikovnog programa - Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima
Pravilnici Pravilnik o nagrađivanju preddiplomskih i diplomskih radova iz područja sigurnosti i zaštite
Odluke Odluka o izvođenju preddiplomskog stručnog studija Telematika
Odluke Odluka o izvođenju preddiplomskog stručnog studija Informatika
Pravilnici Pravilnik o postupku donošenja novih i unaprijeđenja akreditiranih studijskih programa Veleučilišta u Rijeci
Odluke Odluka o manjoj izmjeni studijskog programa - Telematika
Odluke Odluka o manjoj izmjeni studijskog programa - specijalistički Sigurnost na radu
Odluke Odluka o manjoj izmjeni studijskog programa - Sigurnost na radu
Odluke Odluka o manjoj izmjeni studijskog programa - specijalistički Promet
Odluke Odluka o manjim izmjenama studijskog programa - Željeznički promet
Odluke Odluka o manjim izmjenama studijskog programa - Poduzetništvo
Odluke Odluka o manjim izmjenama studijskog programa - Cestovni promet
Pravilnici Pravilnik o zaštiti na radu Veleučilišta u Rijeci
Izdavačka djelatnost Prilog 6-izjava recenzenta
Izdavačka djelatnost Prilog 7-izjava o lektoriranju teksta
Izdavačka djelatnost Prilog 8-izjava autora o udjelu u rukopisu
Izdavačka djelatnost Prilog 2-upute o sadrzaju recenzije-obrazac
Izdavačka djelatnost Prilog 5-izjava autora
Izdavačka djelatnost Prilog 1-zahtjev za izdavanje
Izdavačka djelatnost Prilog 3-prijedlog recenzenata
Izdavačka djelatnost Prilog 4-izjava autora o autenticnosti rukopisa
Odluke Odluka o neupisivanju ocjene u indeks
Odluke Smjernice za uključivanje studenata u aktivnosti Veleučilišta u Rijeci
Odluke Odluka o donošenju Smjernica za uključivanje studenata u aktivnosti Veleučilišta u Rijeci
Pravilnici Sigurnosna politika informacijskog sustava Veleučilišta u Rijeci
Odluke Odluka o obvezi korištenja softvera za provjeru izvornosti završnih i specijalističkih završnih radova
Odluke Odluka o izmjeni uvjeta za upis u specijalističke diplomske stručne studije Veleučilišta u Rijeci
Odluke Odluka - zajednički izborni predmet - Društveno poduzetništvo
Odluke Odluka o povratu troškova jezične provjere odlaznih Erasmus plus studenata
Odluke Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika
Odluke Odluka o konzultativnoj nastavi
Odluke Odluka - razlikovni - Vinarstvo
Odluke Odluka o troškovima obrane, tiskanja diploma i dopunskih isprava te organizaciji promocije
Odluke Odluka - izmjena programa - Mediteranska poljoprivreda i Vinarstvo
Odluke Odluka o manjoj izmjeni studijskog programa preddiplomskog stručnog studija Održivi agroturizam
Odluke Odluka o izvođenju on line nastave
Etički kodeks Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva
Odluke Odluka o utvrđivanju neodgodivih poslova, nužnog osoblja i imenovanja koordinatora
Odluke Odluka - izmjena programa Cestovni i Željeznički promet
Odluke Odluka o manjoj izmjeni studijskog programa preddiplomskog stručnog studija Poduzetništvo
Odluke Odluka o financiranju doktorskih studija - Veleučilište u Rijeci
Etički kodeks Odluka o izboru predsjednika Etičkog povjerenstva
Odluke Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Veleri
Odluke Odluka - razlikovni - Promet
Odluke Odluka o manjoj izmjeni studijskog programa spec. dipl. struč. stud. Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima
Odluke Odluka o izmjeni Odluke o ustroju i izvođenju razlikovnog programa - spec. dipl. struč. stud. Poduzetništvo
Odluke Odluka o održavanju nastave iz izbornog kolegija
Odluke Odluka - razlikovni - Sigurnost na radu
Odluke Odluka o manjoj izmjeni studijskog programa specijalističkog diplomskog stručnog studija Poduzetništvo
Odluke Odluka o izmjeni Odluke o ustroju i izvođenju razlikovnog programa za stjecanje uvjeta za prijavu na specijalistički diplomski stručni studij sigurnost na radu
Odluke Odluka o mogućnosti polaganja ispita ljetnog semestra završne godine studija u zimskom semestru
Odluke Odluka o upisu završne godine studija
Pravilnici Pravilnik o izmjeni Pravilnika o priznavanju i vrednovanju prethodnog ucenja
Pravilnici Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka
Pravilnici Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu
Pravilnici Pravilnik o posebnim uvjetima studiranja vrhunskih sportaša
Pravilnici Pravilnik o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja
Pravilnici Pravilnik o zaštiti od požara
Izdavačka djelatnost Pravilnik o dopuni Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Veleučilišta u Rijeci
Pravilnici Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o sustavu za kvalitetu
Pravilnici Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni
Pravilnici Pravilnik o sponzoriranju i doniranju
Pravilnici Pravilnik o video nadzoru
Studentski zbor Pravilnik o postupku izbora studentskih predstavnika u Studentski zbor Veleučilišta u Rijeci
Pravilnici Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Erasmus programu individualne međunarodne mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja
Pravilnici Pravilnik o postupanju po provedenoj evaluaciji izvedbe nastave nastavnika i kolegija od strane studenata
Pravilnici Pravilnik o stegovnoj odgovornosti
Studentski zbor Pravilnik o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa Veleučilišta u Rijeci
Pravilnici Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti
Pravilnici Pravilnik o pravu na pristup informacijama Veleučilišta u Rijeci
Pravilnici Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava i zaštitne opreme
Studiji i studenti Pravilnik o nagrađivanju studenata
Pravilnici Pravilnik o nagrađivanju nastavnog i nenastavnog osoblja
Pravilnici Pravilnik o radu Veleučilišta
Pravilnici Pravilnik o cjeloživotnom obrazovanju
Pravilnici Pravilnik o uspostavi zbirke osobnih podataka zaposlenika Veleučilišta u Rijeci
Pravilnici Pravilnik o obliku diploma i dopusnkih isprava o studiju,sadržaju i obliku potvrda o završetku studijskog programa, uvjerenja o završetku programa cjeloživotnog obrazovanja
Pravilnici Pravilnik o sustavu za kvalitetu Veleučilišta u Rijeci
Pravilnici Pravilnik o Erasmus+ programu individualne međunarodne mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja
Pravilnici Pravilnik o obliku Diploma i Dopunskih isprava o studiju te sadržaju i obliku Potvrde Veleučilišta u Rijeci
Strategije i akcijski planovi Akcijski plan provedbe Strategije razvoja za 2020. godinu
Temeljni akti STRATEGIJA INTERNACIONALIZACIJE-Veleri-2020-2024.
Strategije i akcijski planovi Internationalization_Strategy-2020-2024-Polytechnic_of_Rijeka
Temeljni akti Strategy of the Polytechnic of Rijeka of 2020 - 2024
Strategije i akcijski planovi Strategija Veleučilišta u Rijeci 2020.-2024. god.
Etički kodeks Etički kodeks Veleučilišta u Rijeci
Temeljni akti Politika kvalitete Veleučilišta u Rijeci
Temeljni akti Statut sudentskog zbora Veleri
Strategije i akcijski planovi Akcijski plan provedbe Strategije razvoja Veleučilišta u Rijeci za 2021.
Izdavačka djelatnost Izjava o zaštiti osobnih podataka - izdavačka djelatnost
Izdavačka djelatnost Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti
Izdavačka djelatnost Prijava za uvrstavanje u plan izdavačke djelatnosti
Izdavačka djelatnost Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti
Izdavačka djelatnost Izdavački standard - upute
Pravilnici Pravilnik o plaćama