Skoči na glavni sadržaj

Arhiva javnih natječaji

ID: 4493
Datum: 28.12.2022

Veleučilište u Rijeci raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor

jednog nastavnika na nastavnom radnom mjestu predavač u području tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

            Uvjeti za izbor u nastavno zvanje

           

Kandidati na javni natječaj za izbor u nastavno zvanje moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola RH (NN br. 20/12, 85/13 i 4/15) i Statutom Veleučilišta u Rijeci.

      Uz potpisanu prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • vlastoručno potpisani životopis s detaljnim podacima o nastavnom, stručnom i znanstvenom radu i popis radova u pisanom obliku i u elektroničkom obliku na CD-u ili DVD-u ili drugom obliku prijenosa memorije u Word formatu;
 • dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola RH (od čega u izvorniku potvrde o održanim javnim predavanjima, održanoj nastavi i mentorstvima na završnim ili diplomskim radovima u pisanom obliku i u elektroničkom obliku na CD-u, DVD-u ili drugom obliku prijenosa memorije isključivo u PDF formatu, ukoliko ih posjeduju);
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave ovog natječaja);
 • radove koji su relevantni za izbor u zvanje (samo u elektroničkom obliku na CD-u, DVD-u ili drugom obliku prijenosa memorije isključivo u PDF formatu);
 • presliku odluke o izboru u zvanje (ako postoji prethodno proveden postupak);
 • izvornik ili ovjerenu presliku diplome o završenom sveučilišnom ili stručnom diplomskom studiju u znanstvenom području i polju
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one kandidate koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
 • dokaz o državljanstvu RH ili dokaz o državljanstvu neke druge države;
 • za kandidate strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj C2 prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

   

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. točka f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu za trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom pročišćeni tekst zakona (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i odgovarajuću javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata (NN br. 84/21) dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

            Sukladno članku 13. stavak 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

            Prijave na natječaj i dokazi o ispunjavanju kriterija podnose se u elektroničkom obliku u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na elektroničku adresu Veleučilišta u Rijeci ured@veleri.hr s naznakom „Prijava na natječaj – predavač“.

Potpunom prijavom na javni natječaj smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati, niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.

Sukladno članku 25. Kolektivnog ugovora za znanosti i visoko obrazovanje Veleučilište u Rijeci će na mrežnoj stranici www.veleri.hr  objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom kandidatu, te uz prethodnu suglasnost kandidata, objaviti profesionalni životopis odnosno relevantne podatke temeljem kojih je kandidat odabran, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Prijavom na javni natječaj, kandidati javnog natječaja izričito su suglasni da Veleučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Veleučilište u Rijeci

Dokumenti:
ID: 3999
Datum: 04.03.2022

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA

Temeljem odredbe članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15) objavljujem Obavijest o ishodu javnog natječaja:

Datum objave javnog natječaja           Narodne novine                  Izabrani kandidati

     22. prosinca 2021.                                    141/21                            dr. sc. Igor Palčić

Dokumenti:
ID: 3990
Datum: 02.03.2022

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA

Temeljem odredbe članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15) objavljujem Obavijest o ishodu javnog natječaja pod točkom a):

Datum objave javnog natječaja           Narodne novine                  Izabrani kandidati

     12. studenoga 2021.                                 121/21                     dr. sc. Ljerka Tomljenović

                                                                                                        dr. sc. Anita Stilin

                                                                                                        dr. sc. Eda Ribarić Čučković

Dokumenti:
ID: 3991
Datum: 02.03.2022

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA

Temeljem odredbe članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15) objavljujem Obavijest o ishodu javnog natječaja pod točkom b):

Datum objave javnog natječaja           Narodne novine                  Izabrani kandidati

     12. studenoga 2021.                                 121/21                          dr. sc. Slavica Dudaš

Dokumenti:
ID: 3989
Datum: 02.03.2022

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA

Temeljem odredbe članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15) objavljujem Obavijest o ishodu javnog natječaja pod točkom d):

Datum objave javnog natječaja           Narodne novine                  Izabrani kandidat

     12. studenoga 2021.                                 121/21                     Roberta Baričević Ivić, prof.

                                                                                              

Dokumenti:
ID: 3619
Datum: 05.11.2021

Temeljem odredbe članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15) objavljujem Obavijest o ishodu javnog natječaja:

 

Datum objave javnog natječaja           Narodne novine                 Izabrani kandidat

         13. listopada 2021.                                        110/2021                          Olga Rudelić, bacc. oec.

Dokumenti:
ID: 3445
Datum: 31.03.2021

Veleučilište u Rijeci raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor jednog nastavnika u nastavnom zvanju i na radnom mjestu predavač u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

Uvjeti za izbor u nastavno zvanje

Kandidati na javni natječaj za izbor u nastavno zvanje moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - OUSRH, 60/15 – OUSRH, 131/17), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola RH (NN br. 20/12, 85/13 i 4/15) i Statutom Veleučilišta u Rijeci.

Uz Prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • životopis s detaljnim podacima o nastavnom, stručnom i znanstvenom radu i popis radova u pisanom obliku i u elektroničkom obliku na CD-u ili DVD-u ili drugom obliku prijenosa memorije u Word formatu;
 • dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola RH (od čega u izvorniku potvrde o održanim javnim predavanjima, održanoj nastavi i mentorstvima na završnim ili diplomskim radovima u pisanom obliku i u elektroničkom obliku na CD-u, DVD-u ili drugom obliku prijenosa memorije isključivo u PDF formatu, ukoliko ih posjeduju);
 • dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave ovog natječaja);
 • radove koji su relevantni za izbor u zvanje (samo u elektroničkom obliku na CD-u, DVD-u ili drugom obliku prijenosa memorije isključivo u PDF formatu);
 • presliku odluke o izboru u zvanje (ako postoji prethodno proveden postupak);
 • izvornik ili ovjerene preslike diplome o postignutom stupnju odgovarajuće stručne spreme i akademskom stupnju;
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one kandidate koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
 • dokaz o državljanstvu RH ili dokaz o državljanstvu neke druge države;
 • za kandidate strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj C2 prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. točka f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu za trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom pročišćeni tekst zakona (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i odgovarajuću javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Sukladno članku 13. stavak 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Prijave s dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Veleučilište u Rijeci, Trpimirova 2/V, s naznakom „Prijava na natječaj“ ili se predaju osobno na adresu Veleučilišta u Rijeci, Trpimirova 2/V uz obveznu prethodnu najavu dolaska.

Potpunom prijavom na javni natječaj smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati, niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.

Sukladno članku 25. Kolektivnog ugovora za znanosti i visoko obrazovanje Veleučilište u Rijeci će na mrežnoj stranici www.veleri.hr objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom kandidatu.

Prijavom na javni natječaj, kandidati javnog natječaja izričito su suglasni da Veleučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Veleučilište u Rijeci

Dokumenti:
ID: 3398
Datum: 12.05.2021

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA

Temeljem odredbe članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15) objavljujem Obavijest o ishodu javnog natječaja:

Datum objave javnog natječaja Narodne novine Ishod:

31. ožujka 2021. 32/2021 obustava

Obrazloženje:

S obzirom da u roku od 30 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ odnosno do 30. travnja 2021. nije zaprimljena niti jedna prijava kandidata, javni natječaj je obustavljen.

Dokumenti:
ID: 3397
Datum: 11.12.2020

Veleučilište u Rijeci raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor

jednog suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent u području tehničkih znanosti, polje arhitektura i urbanizam.

Uvjeti za izbor u suradničko zvanje

Kandidati na natječaj za izbor u suradničko zvanje moraju ispunjavati uvjete propisane Statutom Veleučilišta u Rijeci, a u skladu s člankom 99. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno istovrijedni studij VSS prema ranije važećim propisima (studij treba biti iz znanstvenog polja za koje se pristupnik bira);
 • pozitivna ocjena pristupnika na temelju razgovora s Povjerenstvom za izbor;
 • prosjek svih ocjena najmanje 3,00;
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • životopis s prikazom nastavne, stručne i znanstvene djelatnosti u pisanom obliku i u elektroničkom obliku na CD-u, DVD-u ili drugom obliku prijenosa memorije u Word formatu;
 • izvornik ili ovjerenu presliku diplome o završenom studiju,
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave ovog natječaja);
 • ovjereni prijepis ocjena ili presliku dopunske isprave o studiju;
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one kandidate koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
 • dokaz o državljanstvu RH ili dokaz o državljanstvu neke druge države;
 • za kandidate strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj C2 prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. točka f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu za trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom pročišćeni tekst zakona (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i odgovarajuću javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Sukladno članku 13. stavak 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Pisane prijave s dokumentacijom dostavljaju se isključivo preporučenom poštom u roku trideset (30) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Veleučilište u Rijeci, Trpimirova 2/V, 51 000 Rijeka s naznakom „Za natječaj“.

Potpunom prijavom na javni natječaj smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati, niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.

S uredno prijavljenim kandidatima prema procjeni, obavit će se razgovor.

Sukladno članku 25. Kolektivnog ugovora za znanosti i visoko obrazovanje Veleučilište u Rijeci će na mrežnoj stranici www.veleri.hr objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom kandidatu, te uz prethodnu suglasnost kandidata, objaviti profesionalni životopis odnosno relevantne podatke temeljem kojih je kandidat odabran, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Prijavom na javni natječaj, kandidati javnog natječaja izričito su suglasni da Veleučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Veleučilište u Rijeci

Dokumenti:
ID: 3440
Datum: 28.01.2021

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA

Temeljem odredbe članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15) objavljujem Obavijest o ishodu javnog natječaja:

Datum objave javnog natječaja Narodne novine Izabrani kandidat

11. prosinca 2020. 138/2020 Lili Bračun, dipl. ing. arh.

Dokumenti:
ID: 3428
Datum: 25.11.2020

Veleučilište u Rijeci raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje

pripravnika za poslove radnog mjesta II. vrste – viši stručni referent u Odjeljku za opće, kadrovske i tehničke poslove (jedan izvršitelj), na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

Uvjeti:

 • završen preddiplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij sa stečenih 180 ECTS bodova, odnosno istovrijedni studij VŠS sukladno ranije važećim propisima, društvenog smjera (polje pravo / ekonomija)
 • poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • izvornik ili ovjerenu presliku diplome o završenom studiju
 • dokaz o državljanstvu RH
 • dokaz o poznavanju rada na računalu.

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. točka f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu za trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom pročišćeni tekst zakona (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i odgovarajuću javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Sukladno članku 13. stavak 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Pisane prijave s dokumentacijom dostavljaju se isključivo preporučenom poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Veleučilište u Rijeci, Trpimirova 2/V, 51 000 Rijeka s naznakom „Za natječaj“.

Potpunom prijavom na javni natječaj smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati, niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.

S uredno prijavljenim kandidatima prema procjeni, obavit će se razgovor.

Sukladno članku 25. Kolektivnog ugovora za znanosti i visoko obrazovanje Veleučilište u Rijeci će na mrežnoj stranici www.veleri.hr objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom kandidatu, te uz prethodnu suglasnost kandidata, objaviti profesionalni životopis odnosno relevantne podatke temeljem kojih je kandidat odabran, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Prijavom na javni natječaj, kandidati javnog natječaja izričito su suglasni da Veleučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Veleučilište u Rijeci

Dokumenti: