Skoči na glavni sadržaj

KEMIJA MOŠTA I VINA

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

dr. sc. Igor Lukić,

Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 1
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 1
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
 • Svladavanjem gradiva ovog kolegija studenti će biti:
 • Sposobni interpretirati fizikalno-kemijski sastav mošta te objasniti reakcije sinteze koje su za njega zaslužne.
 • Sposobni definirati i tumačiti promjene u kemijskom sastavu mošta i vina koje se odvijaju prilikom važnih procesa u proizvodnji te interpretirati rezultirajući fizikalno-kemijski sastav vina, uključujući i definiranje i razlikovanje pojedinih skupina i pojedinačnih kemijskih spojeva u moštu i vinu, njihovog podrijetla te utjecaja na značajke vina 
 • Osposobljeni obavljati fizikalno-kemijske analize vina u laboratoriju te tumačiti rezultate
   
Ishodi učenja
 • Interpretirati fizikalno - kemijski sastav mošta. 
 • Formulirati mehanizme reakcija sinteze osnovnih sastojaka mošta i čimbenike koji na njih utječu. 
 • Vrednovati promjene u kemijskom sastavu mošta i vina koje se odvijaju prilikom važnih procesa u proizvodnji vina
 • Razlikovati kemijske spojeve u moštu i vinu, njihovo podrijetlo te utjecaj na značajke vina.
 • Izraditi analizu različitih fizikalno - kemijskih parametara vina u laboratoriju te iz dobivenih rezultata izvesti zaključke o njegovoj kvaliteti.