Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Ivan Grakalić,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 4
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente s praktičnim aspektima računalom podržanog projektiranja i dokumentiranja elektroinstalacija.
Ishodi učenja
  • Primijeniti zakonsku regulativu RH vezanu za poslove projektiranja te faze i razine projekta.
  • Razlikovati komponente u elektroinstalacijama
  • Analizirati računalnu i telekomunikacijsku infrastrukturu kao podlogu za razvoj projekta
  • Izraditi projektnu dokumentaciju korištenjem odgovarajućih programskih paketa za računalno projektiranje.