Skoči na glavni sadržaj

ZAPOVIJEDANJE I RUKOVOĐENJE INTERVENCIJAMA

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Mensur Ferhatović,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 3
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 1
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Cilj kolegija je upoznati studente sa sustavom zapovijedanja u vatrogastvu te planovima vatrogasnih vježbi i vatrogasnih intervencija.
Ishodi učenja
  • Vrednovati razine sustava zapovijedanja u vatrogastvu
  • Rukovoditi intervencijama na operativnoj i taktičkoj razini
  • Argumentirati odabir operativnih postupaka s obzirom na planove gašenja požara
  • Kreirati standardno-operativne postupke za vatrogasne intervencije
  • Upravljati ljudskim i materijalnim resursima