Skoči na glavni sadržaj
Stručni diplomski studij Sigurnost na radu

Stručni diplomski studij Sigurnost na radu

Postani stručnjak koji će kroz kontinuirano praćenje i kritičko prosuđivanje stanja u području sigurnosti na radu znati unaprijediti sustav zaštite na radu i zaštite od požara!

 
Zašto upisati ovaj studij?

Kako bi se osigurali sigurni uvjeti na radu te spriječio rizik nastanka ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta u vezi s radom, nužno je stalno praćenje i analiza stanja u području sigurnosti na radu. Studenti diplomskog studija moći će analizirati politike poduzeća koje se odnose na zaštitu na radu te raditi na  unapređivanju sustava zaštite na radu i zaštite od požara.

Jezik hr
Stručni naziv kratica mag. ing. sec.
Stručni naziv M Magistar inženjer sigurnosti i zaštite
Stručni naziv Ž Magistra inženjerka sigurnosti i zaštite
Vrsta rada za završetak Diplomski rad
ECTS 120
Ishodi učenja
 • Razlikovati međunarodni pravni poredak od nacionalnih pravnih poredaka
 • Kritički promišljati sustav i politiku zaštite na radu
 • Kreirati interne akte iz područja zaštite na radu na temelju zakonske regulative
 • Kreirati sigurnosna rješenja korištenjem važeće zakonske legislative i važećih normi
 • Primijeniti odgovarajuće alate i uređaje u procesu provođenja mjere zaštite na radu
 • Izraditi smjernice za oblikovanje radnog mjesta i organizaciju radnih procesa na način koji će doprinijeti unaprjeđenju sustava zaštite na radu
 • Izraditi operativne planove i programe u dijelu koji se odnosi na zaštitu na radu
 • Kritički prosuditi karakteristike zagađivala i njihov utjecaj u okolišu
 • Izraditi procjenu rizika poslovnog subjekta
 • Planirati preventivne mjere u zaštiti na radu
 • Primijeniti ekonomska načela u planiranju sustava zaštite na radu
 • Unaprijediti sustav zaštite na radu primjenom priznatih pravila zaštite na radu i važećih normi
 • Rukovoditi poslovima u sustavu zaštite na radu
 • Izraditi izvješća koja prate poslove zaštite na radu 
 • Koristiti kvantitativne i kvalitativne metode u analizi podataka u području sigurnosti na radu
 • Izraditi plan i program osposobljavanja za rad na siguran način
 • Kreirati dokumentaciju koja prati program osposobljavanja za rad na siguran način
 • Kreirati dokumentaciju koja prati program osposobljavanja subjekata u zaštiti na radu
 • Izraditi upute za rad na siguran način
 • Odabrati mjere zaštite za izvanredne situacijama
 • Primijeniti načela tehničke zaštite s ciljem sprječavanja protupravnih radnji usmjerenih prema osobama i/ili imovini
 • Odabrati prikladno postupanje u slučaju ugroze osoba, imovine ili okoliša
   

Usmjerenje: opća sigurnost
 

 • Organizirati zaštitu na radu u različitim poslovnim subjektima
 • Procijeniti sigurnosne rizike u informacijskom sustavu
   

Usmjerenje: sigurnost na radu u industriji
 

 • Vrednovati odabir sigurnosnih rješenja kod planiranja industrijskih proizvodnih sustava
 • Procijeniti sigurnosne rizike u informacijskom sustavu
   

Usmjerenje: zaštita od požara
 

 • Vrednovati odabir sigurnosnih rješenja u sustavu zaštite od požara
 • Upravljati ljudskim i materijalnim resursima u području zaštite od požara
Pročelnik(ica) studija:
Profile picture for user egrzin
Erika Gržin,
viši predavač
Vidi profil
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
3. Semestar - Usmjerenje "Sigurnost na radu u industriji"
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  11 MENADŽMENT U SIGURNOSTI 5 2 0 1 0
  12 PROCJENA I UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OD POŽARA 5 2 0 2 0
  13 SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA 5 2 0 2 0
  14 SIGURNOST U PLANIRANJU PROIZVODNIH SUSTAVA 5 2 0 1 0
  15 INDUSTRIJSKA EKOLOGIJA 5 2 1 1 0
  16 KONTROLA KVALITETE 5 2 0 1 0
  30 OBRAZOVANJE ODRASLIH - IZBORNI PREDMET 5 2 0 1 0
4. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  28 SPECIJALISTIČKA STRUČNA PRAKSA 15 0 0 0 376
  29 DIPLOMSKI RAD 15 0 0 0 0

* Specijalistička stručna praksa u trajanju 260 sati.

Želiš više informacija? Pošalji upit.