Skoči na glavni sadržaj
 • Status studenta stječe se zaključivanjem ugovora o studiranju.
   
 • Studenti mogu biti redoviti i izvanredni.
   
 • Redoviti student: studira prema programu koji se temelji na punoj nastavnoj satnici i čiji se trošak studija u cijelosti ili dijelom financira iz državnog proračuna.
   
 • Izvanredni student: studira uz rad ili drugu aktivnost i u cijelosti snosi troškove pohađanja studija.
   
 • Pravo na promjenu statusa studenta: promjena statusa moguća je SAMO JEDANPUT tijekom studiranja!
   
 • Zdravstveno osiguranje
   
 • Davanja iz mirovinskog osiguranja
   
 • Doplatak za djecu
   
 • Povrat poreza
   
 • Javni prijevoz
   
 • Subvencionirano stanovanje
   
 • Subvencionirana prehrana
   
 • Prijevoz studenata s invaliditetom
   
 • Državne stipendije
   
 • Zajmovi i druge novčane potpore
   
 • Zapošljavanje posredstvom studentskih centara
 • Promjena statusa moguća je samo u slučaju kada je studijskim programom  predviđena izvedba izvanrednog studija
   
 • Podnosi se poseban zahtjev za promjenu statusa 
   
 • Podnošenje zahtjeva moguće je samo unutar rokova za upis u novu akademsku godinu
   
 • IZNIMKA: ako tijekom akademske godine nastupe posebne okolnosti (npr. zaposlenje i sl.) uz obrazloženje potkrijepljeno dokazima i obavezu plaćanja školarine u iznosu propisanom za tu akademsku godinu
   
 • Za svaku akademsku godinu donosi se Odluka o modelu participacije studenata u troškovima studija (objavljuje se svake godine na web stranici)
   
 • Povrat uplaćene školarine moguć je samo u slučaju ako se student ispisuje sa studija uz uvjet da je zahtjev za povrat školarine podnio do 30.10. tekuće godine. Veleučilište pridržava pravo zadržavanja 10 % uplaćenog iznosa za pokriće troškova.
 • Status redovitog studenta na trogodišnjem preddiplomskom stručnom studiju može trajati maksimalno 6 godina
   
 • Status redovitog studenta na dvogodišnjem specijalističkom diplomskom stručnom studiju može trajati maksimalno 4 godine
   
 • U trajanje studija ne uračunava se vrijeme mirovanja obveza  studenata!
   
 • Redoviti student na preddiplomskom stručnom studiju upisom u 5. godinu studiranja plaća školarinu
   
 • Redoviti student na specijalističkom diplomskom stručnom studiju upisom u 4. godinu studiranja plaća školarinu
   
 • Student koji u propisanim rokovima ne završi studij može studij nastaviti kao izvanredni student ako mu nije preostalo više od 20 ECTS-a u što nisu uključeni kolegiji Semestralna stručna/Specijalistička praksa i Završni/Specijalistički završni rad.
   
 • Osoba može nastaviti prekinuti studij isključivo u statusu izvanrednog studenta pod uvjetom da od posljednje upisane godine nije prošlo više od pet (akademskih) godina i da u međuvremenu nije došlo do prestanka izvođenja studijskog programa.
   
 • Ako se za vrijeme prekida studija izmijenio studijski program, student je dužan odslušati i položiti nastale razlike u studijskom programu.
   
 • Kad osoba završi studij (danom obrane završnog rada)
   
 • Kad se osoba ispiše sa studija (danom ispisa)
   
 • Kad se osoba ne upiše u sljedeću akademsku godinu (istekom roka za upis)
   
 • Kad je osoba isključena sa studija u postupku propisanom Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti studenata  (danom pravomoćnosti odluke)
   
 • Kad osoba ne završi studij u roku (istekom akademske godine).
   
 • Student ispunjava zahtjev za ispis.
   
 • Prije ispisa student je dužan podmiriti sve financijske obveze, vratiti zadužene knjige i opremu.
   
 • Za vrijeme trajanja trudnoće,
   
 • Do godinu dana starosti djeteta (pravo mogu koristiti  majka ili otac djeteta)
   
 • Za vrijeme dulje bolesti koja studenta sprječava u ispunjavanju obveza na studiju
   
 • Za vrijeme sudjelovanja u međunarodnoj razmjeni  studenata
   
 • U drugim opravdanim slučajevima.
   
 • Za vrijeme mirovanja studenti nemaju pravo na subvencionirano stanovanje, subvencioniranu prehranu, rad preko Student servisa, pohađanje nastave i polaganje ispita. Školarina koja je uplaćena za akademsku godinu koja je u mirovanju priznaje se prilikom ponovljenog upisa pod uvjetom da student u sljedećoj akademskoj godini pristupi upisu u za to predviđenim rokovima.
   
 • Student podnosi zahtjev uz koji je potrebno priložiti svu dokumentaciju temeljem koje se ostvaruje pravo na mirovanje: potvrde, uvjerenja i sl.
   
 • Zahtjev se podnosi odmah po saznanju ili neposredno nakon nastupa razloga zbog kojih se traži mirovanje, ali najkasnije u roku od 15 dana od dana saznanja ili nastupanja razloga za mirovanje.
   
 • Iznimno, zahtjev se može podnijeti u roku od 30 dana od dana nastupanja razloga, ako se u trenutku nastanka razloga nije moglo s izvjesnošću predvidjeti u kojoj će mjeri i za koje vrijeme razlog sprječavati studenta u izvršavanju njegovih obveza.
   
 • Ako u propisanim rokovima ne podnese zahtjev, student gubi pravo na mirovanje obveza.
   
 • Zahtjev se podnosi odmah po saznanju ili neposredno nakon nastupa razloga zbog kojih se traži mirovanje, ali najkasnije u roku od 15 dana od dana saznanja ili nastupanja razloga za mirovanje.
   
 • Iznimno, zahtjev se može podnijeti u roku od 30 dana od dana nastupanja razloga ako se u trenutku nastanka razloga nije moglo s izvjesnošću predvidjeti u kojoj će mjeri i za koje vrijeme razlog sprječavati studenta u izvršavanju njegovih obveza.
   
 • Studentu se može odobriti mirovanje obveza u trajanju od jedne akademske godine. Rješenje vrijedi za odnosnu akademsku godinu.
   
 • Vrijeme mirovanja ne uračunava se u vrijeme trajanja studija.
   
 • Usvojenost ishoda učenja kolegija na pojedinom kolegiju može se ocjenjivati pristupanjem cjelovitom ispitu samo u iznimnim slučajevima tj. u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti zbog kojih je student propustio mogućnost kontinuiranog izvršavanja obveza na kolegiju (npr. dugotrajno bolovanje). Uz pisani zahtjev potrebno je priložiti dokaze o nastanku izvanrednih okolnosti. Ovo se donosi i na studente na međunarodnoj razmjeni i vrhunske sportaše. 
   
 • Zahtjev se predaje tijekom semestra, ali najkasnije 15 dana od dana saznanja odnosno nastupanja izvanrednih okolnosti.
   
 • Usvojenost ishoda učenja na pojedinom kolegiju može se, na zahtjev studenta, ocjenjivati pristupanjem cjelovitom ispitu.
   
 • Za kolegije prve godine studija zahtjev se podnosi do kraja listopada tekuće akademske godine (za kolegije koji se izvode u zimskom semestru) odnosno do 15.3. tekuće akademske godine (za kolegije koji se izvode u ljetnom semestru).
   
 • Za kolegije viših godina studija zahtjev se podnosi na obrascu za upis više godine studija.
   
 • Student koji studira na drugom visokom učilištu, kao i student koji studira prema određenom studijskom programu na Veleučilištu može ostvariti prijelaz na drugi studij koji se izvodi na Veleučilištu pod sljedećim uvjetima:
   
  • da se radi o istom ili istovrsnom studiju
    
  • da je stekao najmanje 18 ECTS bodova u tekućoj akademskoj godini
    
  • da nije izgubio, odnosno da mu nije prestao status  studenta.
    
 • Vrijeme studiranja na drugom visokom učilištu, odnosno prethodnom studijskom programu kad se prijelaz ostvaruje unutar Veleučilišta, uračunava se u ukupno trajanje studija.
   
 • Student koji studira na ovom ili drugom visokom učilištu i koji želi promijeniti izabrani studij drugim studijem na Veleučilištu, a koji nije srodan prijašnjem studiju, ostvaruje pravo upisa u okviru natječaja za upis studenata u prvu godinu studija. Vrijeme studiranja na prijašnjem studiju ne uračunava se u ukupno trajanje studija.
   
 • 1 ECTS bod predstavlja, u pravilu, 25 do 30 sati ukupnog studentskog rada odnosno 1500 do 1800 sati tijekom akademske godine za redovite studente.
   
 • Ukupno nastavno opterećenje izvanrednih studenata prilagođeno je mogućnostima njihove nazočnosti na nastavi koja ne može biti manja od 50 % fonda sati predviđenog za redovite studente.
   
 • Redoviti student koji nije položio sve upisane kolegije dužan je ponovno upisati nepoložene kolegije u novoj akademskoj godini i razliku kolegija do 60 ECTS bodova uz dopušteno odstupanje od 5 %, a izvanredni student razliku predmeta od najmanje 30 ECTS bodova do najviše 60 ECTS bodova uz dopušteno odstupanje od 5 %.
   
 • Upis kolegija se vrši prije početka akademske godine. Student upisuje kolegije bez obzira kojoj nastavnoj godini pripadaju, s time da su prioritetniji kolegiji iz niže godine studija.
   
 • Student mora najprije upisati kolegije iz prethodnih godina studija koje nije upisao ili ih mora ponovo upisati radi neispunjenja obveza, a nakon toga, ako mu ostane mjesta u kvoti za upis (do 60 ECTS bodova uz odstupanje od 5 %) može upisivati kolegije više godine, vodeći računa o uvjetima upisa pojedinih kolegija.
   
 • Student ne može upisati kolegije treće godine studija ako nije ostvario 60 ECTS s prve godine studija.
   
 • Ocjenjivanje usvojenosti ishoda učenja kolegija provodi se kontinuirano tijekom nastave i/ili na ispitnom roku.
   
 • Student je usvojio ishode učenja (položio ispit) ako je za svaki pojedini ishod učenja kolegija ostvario najmanje 50 % bodova koji se za taj ishod učenja kolegija mogu ostvariti.
   
 • Ocjenjivanje ishoda učenja kolegija na ispitnom roku, tj. na tzv. cjelovitom ispitu, sastoji se od pisanog i usmenog dijela, pri čemu treba ostvariti prag prolaznosti na svakom pojedinom ishodu učenja kolegija. Prag prolaznosti je 50 % bodova koji se mogu ostvariti za pojedini ishod učenja kolegija.
   
 • Usvojenost svih ishoda učenja kolegija na pojedinom kolegiju kod izvanrednih studenata može se, na zahtjev studenta, ocjenjivati pristupanjem cjelovitom ispitu na ispitnom roku.
   
 • Student koji je tijekom nastave na pojedinom kolegiju usvojio sve ishode učenja kolegija položio je taj kolegij i stekao ocjenu koja je zbroj postotaka stečenih na svakom pojedinom ishodu učenja na tom kolegiju.
   
 • Student prijavljuje pristupanje ispitnom roku najkasnije dva dana prije njegovog održavanja. 
   
 • Prijavljeni ispit može se odjaviti najkasnije jedan dan prije dana održavanja ispita.
   
 • Ispitni rokovi su redoviti i izvanredni. 
   
 • Redoviti ispitni rokovi su zimski i ljetni. U redovitim ispitnim rokovima organiziraju se po dva ispitna termina za svaki kolegij. Razdoblje među njima treba biti najmanje 14 dana.
   
 • Izvanredni ispitni rok je jesenski. U izvanrednom ispitnom roku organizira se po jedan ispitni termin za svaki kolegij u rujnu.
   
 • Rezultat pisanog načina ocjenjivanja kolegija tijekom nastave objavljuje se u roku od najviše sedam radnih dana od dana njegova održavanja objavom na mrežnim stranicama ili na drugi odgovarajući način.
   
 • Ako se usvojenost ishoda učenja kolegija ocjenjuje na ispitnom roku, rezultati pisanog načina ocjenjivanja moraju se objaviti u primjerenom roku kako bi cjelokupno ocjenjivanje (pisani i usmeni dio) moglo završiti u roku od sedam radnih dana.
   
 • Student ima pravo na uvid u pisani način ocjenjivanja usvojenosti ishoda učenja kolegija. Uvid se može izvršiti u roku od pet radnih dana od dana objave rezultata. 
   
 • Student ima pravo na uvid u pisani način ocjenjivanja usvojenosti ishoda učenja kolegija do kraja tekuće akademske godine.
   
 • Redovitom studentu koji ima status vrhunskog sportaša ili umjetnika Stručno vijeće Veleučilišta može odobriti svladavanje upisanog studija pod povoljnijim uvjetima:
   
  • da kao redoviti student studira pod uvjetima koji su utvrđeni za izvanredni studij;
    
  • da mu se odobri mirovanje studentskih obveza za jednu akademsku godinu ako je zbog sudjelovanja na sportskim natjecanjima, pripremama i drugim za to vezanim aktivnostima razvidno da neće moći uredno ispunjavati svoje nastavne i druge studijske obveze;
    
  • da mu se odobri polaganje cjelovitog ispita ako zbog sudjelovanja na sportskim natjecanjima ne može ispunjavati propisane studijske obveze u kontinuiranom praćenju, a ne može ih ispuniti ni naknadno tijekom akademske godine izvan utvrđenih termina.
    
 • Neovlašteno korištenje indeksa odnosno studentske iskaznice;
   
  • neovlašteno unošenje ili izmjena podataka u indeksu, studentskoj iskaznici ili drugoj ispravi     Veleučilišta (npr. krivotvorenje isprava) te namjerno uništavanje ili oštećenje indeksa,     studentske iskaznice ili drugih isprava Veleučilišta;
    
  • neovlašteno raspolaganje imovinom Veleučilišta, njezino oštećenje ili otuđenje     čime je     Veleučilištu nanesena šteta iznad 1.000,00 kuna;
    
  • nedozvoljen pristup računalnom sustavu Veleučilišta te zloraba računalnog sustava;
    
  • grubo narušavanje reda i pravila utvrđenih za pojedine oblike nastave odnosno     ispite;
    
  • ponavljanje lakših prijestupa tijekom studija;
    
  • pomaganje počinitelju u izvršenju težeg stegovnog prijestupa;
    
  • druga  djela počinjena u svezi s Veleučilištem, a koja imaju obilježje kaznenih djela.   
    
 • Nedolično ponašanje prema nastavnicima, studentima i zaposlenicima Veleučilišta;
   
 • Ometanje izvođenja nastave, vježbi ili ispita;
   
 • Nedolično ponašanje u prostorijama Veleučilišta koje narušava ugled Veleučilišta (kartanje, kockanje, opijanje i sl.);
   
 • Neovlašteno raspolaganje imovinom Veleučilišta, njeno oštećenje ili otuđenje, čime je Veleučilištu nanesena šteta u iznosu do 1.000,00 kuna;            
   
 • Druga počinjena djela u svezi s Veleučilištem koja imaju obilježja prekršajnog djela.
 • Opomena,
   
 • Zabrana polaganja ispita,
   
 • Privremeno isključenje sa studija,
   
 • Trajno isključenje sa studija.
   
 • Studentski zbor je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u tijelima Veleučilišta i predstavlja studente.
   
 • Temeljena zadaća Studentskog zbora je briga o kvaliteti života studenata, kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i sl.
   
 • Studentski zbor čine izabrani predstavnici studenata svih preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija koji se izvode na Veleučilištu u Rijeci.
   
 • Jedan od članova Studentskog zbora izabire se za Studentskog pravobranitelja.
   
 • Svi studenti Veleučilišta imaju pravo birati i biti birani za studentskog predstavnika u Studentskom zboru. Izuzetak: za studentskog predstavnika ne može se kandidirati student koji u posljednje dvije godine studija nije sakupio minimalno 60 ECTS bodova (to se ne odnosi na studente prve godine studija).
   
 • Izbori za studentske predstavnike održavaju se u pravilu između 15. i 30. ožujka svake druge akademske godine
   
 • Pozivamo te da se uključiš u rad Studentskog zbora i doprineseš kvaliteti života studenata, kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu i ostvarivanju studentskih prava!
   
 • Studentski zbor možeš kontaktirati na e-mail: studentski-zbor@veleri.hr
   
 • Sportska udruga studenata Veleučilišta u Rijeci je  studentska udruga osnovana u cilju organiziranja, promicanja, razvitka i unaprjeđenja sporta i sportske rekreacije na Veleučilištu u Rijeci.
   
 • Uključi se u našu SUS VELERI i pomogni da ostvarimo  sportske rezultate kojima ćemo se ponositi! 
   
 • Pravo na potporu za pokriće troškova prehrane studenata imaju samo redoviti studenti, a ostvaruje se uz pomoć studentske iskaznice (X-ice).
   
 • Pravo na potporu ostvaruje se u razdoblju od 1.10. tekuće do 15.10. sljedeće kalendarske godine, osim u razdoblju od 16. 7. do 31.8.
   
 • Pravo na potporu traje za vrijeme propisanog trajanja studija te dodatnih 12 mjeseci u slučaju preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija.
   

Pravo na potporu NE OSTVARUJE: 

 • Student koji upisuje sljedeću akademsku godinu ili upisuje novi studijski program na istoj razini studija, a stekao je manje od 18 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini; 
   
 • Student koji stekne manje od 36 ECTS bodova u dvije uzastopne akademske godine; 
   
 • Student koji po drugi put mijenja studijski program i zbog toga treći put upisuje studijski program iste razine studija

 

Student koji je izgubio pravo na potporu može ponovo postati korisnik potpore kada je u prethodnoj akademskoj godini stekao 18 ili više ECTS bodova i kada je u dvije uzastopne akademske godine stekao 36 ili više ECTS bodova.
 

 • Upisom mirovanja obveza studenta privremeno se obustavlja ostvarivanje prava na potporu. Nakon prestanka razdoblja mirovanja ostvarivanje prava se nastavlja, a razdoblje mirovanja ne uračunava se u vrijeme trajanja potpore.
   
 • Korisnik potpore koji sudjeluje u programu međunarodne razmjene studenata ne ostvaruje pravo na potporu za vrijeme boravka na stranom visokom učilištu.
   
 • Korisnik potpore čini povredu ako:
   
  • ustupi na korištenje drugoj osobi studentsku iskaznicu putem koje ostvaruje pravo na potporu;
    
  • koristi studentsku iskaznicu drugog korisnika;
    
  • u roku od 7 dana ne prijavi Veleučilištu gubitak iskaznice putem koje ostvaruje potporu.
    

Korisnik potpore koji čini povredu sankcionirat će se obustavom potpore u trajanju od 3 mjeseca.
 

 • Studentske poslove pod jednakim uvjetima mogu obavljati redoviti i izvanredni studenti koji nemaju zasnovan radni odnos. Pritom moraju ostvariti barem 1 ECTS bod u godini da bi zadržali pravo na studentski rad. Prethodni uvjet ne odnosi se na studenta koji upisuje prvu godinu studija i koji je u prethodnoj akademskoj godini imao opravdani prekid studija.
   
 • Studenti mogu obavljati studentske poslove od dana upisa do završetka studija, ali najdulje do dvostrukog trajanja studija na prvoj i drugoj razini. Pravo na studentski rad gube i studenti koji su više od dva puta mijenjali studijski program i treći put upisuju prvu godinu iste razine. 
   
 • Pravo na studentski rad traje do kraja akademske godine u kojoj je završen studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.
   
 • Pravo na zdravstveno osiguranje imaju redoviti studenti iznad 18 godine života koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj.
   
 • Student pravo može koristiti najduže do završetka akademske godine u kojoj je završio redovito školovanje, a najduže u trajanju od ukupno osam godina po toj osnovi, ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne ostvaruju po drugoj osnovi.

 

Nadležni liječnik za studente Veleučilišta u Rijeci:

 • Doc. dr. sc. Tatjana Čulina, dr. med., spec. školske medicine, 
   
  • Zametska 63,a, Rijeka, Tel. 051/261-030 
    
  • e-mail: tatjana.culina@zzjzpgz.hr 
    
 • Smiljana Šupica, bacc.med.techn., 
   
  • e-mail: smiljana.supica@zzjzpgz.hr
    
 • Redoviti studenti osigurani su prilikom obavljanja stručne prakse.
   
 • Izvanredni studenti koji su zaposleni, osigurani su kod svojeg poslodavca.
   
 • Izvanredni studenti koji nisu zaposleni, a koji su upućeni na stručnu prakse kod poslodavca, trebaju ispuniti Tiskanicu 5 (može se kupiti u Narodnim novinama ili preuzeti na stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje). Tiskanicu popunjava poslodavac, te je student ili poslodavac podnose Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje- Regionalni ured Rijeka, Rijeka, Slogin kula 1, soba 209 ili bilo kojem drugom regionalnom uredu u Republici Hrvatskoj. Student je obavezan dostaviti ovjereni primjerak Tiskanice 5 poslodavcu kod kojeg obavlja praksu.
   
 • Veleučilište svake godine zaključuje policu osiguranja od nezgode sa pokrićem za vrijeme trajanja nastave/predavanja i u slobodno vrijeme 24 sata.
   
 • Za detaljan postupak prijave nezgode student se može obratiti osiguravajućoj kući.
   
 • Informaciju o tome s kojom osiguravajućom kućom Veleučilište ima zaključenu policu osiguranja u trenutku nezgode, student može dobiti na telefon 051-321-300 ili slanjem upita na e-mail: pisarnica@veleri.hr
   
 • Studentskoj referadi: za pitanja vezana za osnovne informacije o studijima i ostvarivanju prava kao što su npr. mirovanje, promjena statusa studenta i sl.
   
 • Predmetnom nastavniku: za pitanja vezana za izvođenje nastave na određenom kolegiju
   
 • Pročelniku odjela/voditelju studija na studiju na kojem studiraš: za pitanja koja su vezana uz nastavu na određenom kolegiju, a koja nisi mogao/la riješiti s predmetnim nastavnikom
   
 • Povjerenstvu na nastavu i studentska pitanja odjela: za pitanja koja nisi uspio riješiti sa nastavnikom ili pročelnikom odjela/voditeljem studija
   
 • Studentskom pravobranitelju: ako smatraš da ti je potrebna pomoć u savjetovanju vezano za ostvarivanje ili zaštitu svojih studentskih prava (pravobranitelj@veleri.hr)
   
 • Predstavniku Studentskog zbora svojeg studija: ako smatraš da ti je potrebna pomoć u savjetovanju vezano za ostvarivanje ili zaštitu svojih studentskih prava 
   
 • Zahtjevi (za mirovanje, promjenu statusa studenta, priznavanje prethodnog učenja i sl.) predaju se osobno u pisarnici ili ubacivanjem u poštanski sandučić koji se nalazi uz pisarnicu Veleučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, 51 000 Rijeka. 
   
 • Zahtjevi se mogu poslati i preporučenom pošiljkom na adresu Veleučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, 51 000 Rijeka.
   
 • Ako je to navedeno na pojedinom obrascu zahtjeva, zahtjev se može poslati i putem e-maila na naznačenu e-mail adresu u zahtjevu.
   
 • Zahtjevi studenata na lokaciji u Pazinu i Poreču mogu se predati u Studentskoj referadi u Pazinu i Poreču.
   
 • Podneseni zahtjevi rješavaju se u najkraćem razumnom roku ukoliko pravnim aktom nije propisan neki drugi rok.
   
 • Zahtjeve rješava Povjerenstvo za nastavu i studentska pitanja odjela/studija na kojem student studira.
   
 • Ako se zahtjevu udovoljava, donosi se službena bilješka o usvajanju zahtjeva, a studenta se putem telefona obavještava da je njegovom zahtjevu udovoljeno. Student neće dobiti pisano rješenje već se službena bilješka ulaže u dosje studenta.
   
 • Ako je zahtjev djelomično usvojen, odbijen ili odbačen, rješenje s pisanim obrazloženjem dostavlja se studentu preporučenom pošiljkom na onu adresu koju je naveo na zahtjevu. Ako se studentu u dva pokušaja dostave preporučenom pošiljkom ne može izvršiti dostava rješenja, rješenje se objavljuje na oglasnoj ploči Veleučilišta koja se nalazi u prizemlju zgrade na adresi Veleučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, 51 000 Rijeka. Isticanjem rješenja na oglasnu ploču započinje rok za izjavljivanje žalbe.
   
 • U rješenju postoji Uputa o pravnom lijeku u kojoj je navedeno kome se i u kojem roku izjavljuje žalba na rješenje.
   
 • Nakon što primi žalbu, povjerenstvo koje je rješavalo zahtjev studenta preispituje svoju odluku. Ako smatra da je žalba opravdana, povjerenstvo može donijeti novo rješenje kojim udovoljava zahtjevu studenta. Ako povjerenstvo smatra da žalba nije opravdana, cijeli spis zajedno sa žalbom dostavlja Povjerenstvu za nastavu i studentska pitanja Veleučilišta u Rijeci kao drugostupanjskom tijelu nadležnom za odlučivanje u drugom stupnju.
   
 • Povjerenstvo za nastavu i studentska pitanja Veleučilišta u Rijeci ponovo razmatra zahtjev i donesene odluke povjerenstva za nastavu i studentska pitanja odjela, te donosi odluku kojom odbija kao neosnovanu žalbu studenta i potvrđuje rješenje povjerenstva za nastavu i studentska pitanja odjela/studija ili donosi rješenje kojim usvaja žalbu studenta. Studentu se odluke Povjerenstva za nastavu i studentska pitanja Veleučilišta u Rijeci dostavljaju preporučenom pošiljkom na adresu navedenu u žalbi.
   
 • Student može predati pritužbu osobno predajom u pisarnicu Veleučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, 51 000 Rijeka, ubacivanjem u poštanski sandučić koji se nalazi uz pisarnicu, putem e-maila: pisarnica@veleri.hr, ubacivanjem u sandučić za anonimne pritužbe.
   
 • Svaka zaprimljena pritužba se razmatra od strane Veleučilišta. Ovisno o sadržaju pritužbe, ista se dostavlja nadležnom tijelu koje poduzima odgovarajuće radnje. Pritužbe se rješavaju u razumnom roku. O rezultatu rješavanja pritužbe student će biti obaviješten od strane nadležne osobe.
   

 

Dobivenu početnu lozinku promijenite čim prije!

NAPOMENA: Dobivenu početnu lozinku MORATE promijeniti unutar 48h!!