Mehanika i mehaničke opasnosti

Rijeka

Nositelj kolegija: 
Bognolo Dario, predavač

 

Okvirni sadrzaj predmeta

Aksiomi mehanike. Koordinatni sustavi. Sastavljanje sila u ravnini i prostoru. Definicija momenta sile i sprega sila. Ravnoteza sila u ravnini i prostoru. Trenje. Osnovni pojmovi o nosacima i unutarnjim silama (momenti savijanja, poprecne i uzduzne sile). Definiranje brzina i ubrzanja. Zakoni gibanja cestica i krutog tijela. Newtonovi zakoni. Dinamika gibanja. Momenti tromosti. Mehanicki rad i snaga. Osnovni pojmovi mehanike fluida. Osnovni pojmovi i zakoni hidrostatike. Elementi hidrodinamike i istjecanja (jednadzba kontinuiteta, Bernoullijeva jednadzba). Strujanje u cijevima.
Strojarske konstrukcije kao izvor mogucih opasnosti. Zaštitne konstrukcije. Metode za utvrdivanje uzroka havarija. Mehanicke opasnosti. Sigurnost pri radu s rucnim i prenosivim mehaniziranim alatima. Osnovne grupe zaštitnih naprava. Osnovna nacela sigurnosti kod konstrukcija strojeva.

Razvijanje opcih i specificnih kompetencija (znanja i vještina)

Upoznavanje sa zakonima mehanike (statike, kinematike, dinamike i hidrodinamike). Upoznavanje mogucih mehanickih opasnosti kao posljedice mehanickih zakona. Prepoznavanje mehanickih opasnosti i metode njihovog otklanjanja.

Nacin polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Nacin pracenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Studenti imaju mogucnost preko interne ankete dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadrzaj kolegija te nacin i razumljivost izlaganja nastavnika.

Preduvjeti za upis predmeta

Odslušani kolegiji Matematika I i Matematika II.