Zaštita bilja

Okvirni sadrzaj predmeta

Uvod i zakonski propisi. Opci pojmovi o štetocinjama bilja. Zaštita bilja (fitomedicina). Sredstva za zaštitu bilja (fitofarmacija) – opci dio. Sredstva za zaštitu bilja (fitofarmacija) – posebni dio. Mehanicka i fizikalna pomagala u zaštiti bilja. Patologija biljaka – pojam, definicija, bolesti i njihovi uzrocnici. Abiotski uzrocnici bolesti. Epidemiologija i prognoza biljnih bolesti. Znacaj i zadaca primijenjene entomologije. Morfologija, anatomija i fiziologija kukca. Sistematika. Razred: Insecta, Arachnoidae, Myriapoda, Nemathelminthes, Gastropoda, Mammalia, Aves. Metode pregleda entomofaune. Polifagni štetnici. Definicija korova, podjela korova, štete od korova. Sustavi integrirane zaštite bilja. Integrirana zaštita prema prijedlogu OILB. Integrirana zaštita: vinove loze, jabuke, kruške, breskve, nektarine, marelice, šljive, trešnje, višnje, jagode, bajama, lijeske, oraha, agruma, aktinidije, masline. Izrada programa zaštite bilja po kulturama.

Razvijanje opcih i specificnih kompetencija (znanja i vještina)

Studenti stjecu znanja o znacenju zaštite bilja u biljnoj proizvodnji, mjerama zaštite, sredstavima za zaštitu bilja i njihovoj primjeni. Upoznaju se s ekonomski najznacajnijim štetocinjama vocaka i vinove loze, vremenom njihove pojave i karakteristicnim tipovima oštecenja, kao i mjerama za njihovo sprjecavanje.

Nacin polaganja ispita

Usmeni nakon polozenog kolokvija iz vjezbi.

Nacin pracenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Studenti imaju mogucnost preko interne ankete dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadrzaj kolegija te nacin i razumljivost izlaganja nastavnika.

Preduvjeti za upis predmeta

Odslušani kolegiji iz: Botanike, Fiziologije bilja i Kemije.