Strojevi u poljoprivredi

Poreč - redoviti studij

Nositelj kolegija: 
prof. dr. sc. Jurić Tomislav

Poreč - izvanredni studij

Nositelj kolegija: 
prof. dr. sc. Jurić Tomislav

Okvirni sadrzaj predmeta

Specificni uvjeti poljoprivrede na eumediteranskom i submediteranskom podrucju, grupe mediteranskih kultura i tehnologije uzgoja. Poljoprivredna obiteljska gospodarstva, velicina posjeda i odabir strojeva i uredaja u poljoprivredi. Motori s unutarnjim sagorijevanjem: tipovi, princip rada i osnovni dijelovi. Osnovni dijelovi traktora. Modeli traktora u poljoprivrednoj proizvodnji. Strojevi i uredaji za sistematizaciju terena i sadnju. Strojevi i uredaji za osnovnu, integralnu i dopunsku obradu tla. Strojevi i uredaji za organsku gnojidbu, osnovnu i dopunsku mineralnu gnojidbu. Metode, strojevi i uredaji za primjenu pesticida. Oprema i strojevi u rasadnicarstvu. Metode i sustavi za navodnjavanje. Metode, strojevi i oprema za zaštitu od niskih temperatura i kasnih proljetnih mrazeva. Strojevi i oprema za mehaniziranu berbu . Strojevi i oruda u vinogradarsko vinarskoj proizvodnji. Strojevi i oprema u maslinarskoj proizvodnji. Strojevi i uredaji u ostalim vocarskim mediteranskim kulturama. Strojevi i oprema u proizvodnji ostalih vocarskih kultura. Strojevi i oprema u povrcarskoj proizvodnji. Strojevi i uredaji u proizvodnji pojedinih vrsta aromatskog bilja mediteranskog podrucja.

Razvijanje opcih i specificnih kompetencija (znanja i vještina)

Upoznavanje sa principom rada strojeva i uredaja u poljoprivredi i modernim tehnologijama, posebno u uvjetima podrucja sa eumediteranskom i submediteranskom klimom. Osim navedenog student ce ovladati radom pojedinim modernim strojevima i uredajima u poljoprivredi.

Nacin polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit

Nacin pracenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Interna anketa studenata u kojoj studenti ocjenjuju rad predavaca i asistenta, te daju svoje prijedloge.

Preduvjeti za upis predmeta

Nema preduvjeta za upis predmeta.