Rang liste - Poreč

SVI KANDIDATI KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA DUŽNI SU DONIJETI SLJEDEĆE DOKUMENTE NA UPIS:

  • uplatu od 300,00 kuna za troškove upisa (žiro-račun Veleučilišta u Rijeci: 2402006-1100451485,  poziv na broj: JMBG (pristupnika))
  • dvije fotografije formata 4×6 centimetara
  • presliku osobne iskaznice
  • domovnicu - original ili ovjerenu kopiju
  • rodni list (ne stariji od 6 mjeseci) - original
  • uplatu školarine (žiro-račun Veleučilišta u Rijeci: 2402006-1100451485,  poziv na broj: JMBG (pristupnika))
  • original završne svjedodžbe

Rang liste:

Stručni studij mediteranske poljoprivrede - izvanredni studij


Stručni studij vinarstva - izvanredni studij