Rang liste - Poreč

SVI KANDIDATI KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA DUŽNI SU DONIJETI SLJEDEĆE DOKUMENTE NA UPIS:

  • uplatu od 300,00 kuna za troškove upisa (račun Veleučilišta u Rijeci kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. IBAN: HR6824020061100451485), poziv na broj: OIB (pristupnika)
  • dvije fotografije formata 4×6 centimetara
  • presliku osobne iskaznice
  • domovnicu - original ili ovjerenu kopiju
  • uplatu školarine (račun Veleučilišta u Rijeci kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. IBAN: HR6824020061100451485, poziv na broj: OIB (pristupnika)
  • original završne svjedodžbe

 

Rang liste:

Stručni studij mediteranske poljoprivrede - izvanredni studij


Stručni studij vinarstva - izvanredni studij