Metodika stručnog i znanstvenog rada

Rijeka

Nositelj kolegija: 
dr. sc. Pupavac Drago, prof.v.š.

Okvirni sadržaj predmeta

 

Uvod u stručni i znanstveni rad. Stručna i znanstvena  djelatnost. Stručno i znanstveno istraživanje. Pojam i vrste stručnog  djela.  Pojam i vrste znanstvenog djela. Metodologija stručnog istraživačkog rada. Metodologija znanstvenog istraživačkog rada. Pojam i klasifikacija stručnih i znanstvenih metoda. Tehnologija stručnog i znanstvenog istraživanja. Pisanje i tehnička obrada stručnog i znanstvenog djela. Stručni i znanstveni časopisi i publikacije.Radovi za stjecanje stručnih i znanstvenih zvanja.

 

 

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

 

Stjecanje znanja o teorijskim pojmovima i značenju stručnog i  znanstvenog rad. Ovladati vještinama utemeljenim na znanju i sposobnostima rješavanja problema izrade rada. Ovladati sposobnostima rješavanja teškoća stručnog i znanstvenog istraživanja. Razviti osobni interes za stručni i znanstveni rad.

 

 

Način polaganja ispita

 

Pismeni i usmeni ispit

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

 

Studenti imaju mogućnost preko interne ankete dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadržaj kolegija te način i razumljivost izlaganja nastavnika.

 

Preduvjeti za upis predmeta

 

Nema preduvjeta.