You are here

Automatizacija uredskog poslovanja

Okvirni sadržaj predmeta: 

 

Okvirni sadržaj predmeta

Poslovanje u digitalnom društvu, aktivnosti i funkcije, načela, razvoj, koristi.
Preduvjeti automatizacije, povijest, evolucija uredskih informacijskih sustava, tipovi i modeli informacijskih uredskih sustava, sigurnosni postupci, propisi i standardi, uredsko poslovanje u tijelima državne uprave, poslovno komuniciranje, obrada i pohrana dokumenata. Prezentacijski postupci i multimedijalni dokumenti. Uredsko poslovanje na daljinu. Strojna komponenta uredskog poslovanja, integrirani uredski paketi, tehnologije prijenosa podataka, elektroničko i pokretno poslovanje, rad na daljinu. Multimedijalan pristup. Računalne mreže i njihove usluge. Internet telefonija. Poslovanje putem Interneta, planiranje i projektiranje uredskih informacijskih sustava: utjecaj na produktivnost, djelotvornost i efektivnost, telefon, telefaks, teletekst - videotekst, videokonferencije - telekonferencije, paging sustavi.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

Stjecanje znanja i vještina za unapređenju uredskog poslovanja.

Način polaganja ispita

Usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Studenti imaju mogućnost preko interne ankete dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadržaj kolegija te način i razumljivost izlaganja nastavnika.

Preduvjeti za upis predmeta

Odslušani kolegiji II semestra.