You are here

Primijenjena matematika

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Primijeniti osnove matematičke analize na funkciju jedne varijable,
  • Objasniti pojmove iz osnova matematičke analize,
  • Riješiti zadatke iz osnova financijske matematike,
  • Riješiti zadatke iz osnova gospodarske matematike,
  • Primijeniti odgovarajuće matematičke metode u pripremi informacija za donošenje poslovnih odluka.