You are here

Signalizacija i automatizacija u željezničkom prometu

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Argumentirati značaj  i ulogu signalizacije u željezničkom prometu. 
  • Analizirati princip rada pojedinih tipova SS uređaja.
  • Analizirati princip rada vanjskih elementa SS uređaja.
  • Komentirati namjenu pojedinih SS uređaja i njegovih podustava.
  • Identificirati mogućnosti i potrebu prijemne novih tehnologija u automatizaciji upravljanja i regulaciji prometa na željeznici.