You are here

Prometna logistika

Okvirni sadržaj predmeta: 

Pojmovno odredenje logistike. Osnovna nacela logistike. Sadrzaj logistike. Prometna logistika. Elementi prometne logistike. Organizacija prometne logistike. Prometna logistika i planiranje sudionika u logistickom lancu. Promet tereta – kolicina i struktura. Organizacija logistike u poduzecima. Informacijska logistika. Trendovi u prometnoj logistici. Analiza slucajeva iz prakse na podrucju opce i prometne logistike.