You are here

Stočarstvo mediterana

Okvirni sadržaj predmeta: 

Osnove stocarstva, vrste i pasmine prilagodene mediteranskom podrucju. Autohtone pasmine, znacaj autohtonih pasmina (autohtono istarsko govedo), autohtone pasmine ovaca i koza, njihov znacaj s obzirom na proizvodne karakteristike i ocuvanje krajobraza. Hranidba goveda, ovaca i koza, iskorištavanje prirodnih pašnjaka, kultiviranje pašnjaka i popravljanje boniteta pašnjaka, prehrana goveda, ovaca i koza tijekom proizvodnog ciklusa. Reprodukcija goveda, ovaca i koza, Uzgoj podmlatka. Striza ovaca.
Muznja ovaca i koza, rucna muznja, strojna munja, strojevi za muznju – muzilice i izmuzišta.
Postupci s mlijekom nakon muznje, hladenje mlijeka. Odredivanje kvalitete mlijeka. Prerada mlijeka u sir, izrada sira i skute, zrenje sira. Plasman i prodaja proizvoda.