You are here

ZAPOVIJEDANJE I RUKOVOĐENJE INTERVENCIJAMA

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati sustav zapovijedanja u vatrogastvu i planove zaštite od požara.
  • Preporučiti operativnu taktičku i stratešku razinu rukovođenja. 
  • Opisati operativne postupke i planove gašenja te sustav veza i komunikacija.
  • Definirati planove za vatrogasne vježbe i vatrogasne intervencije.
  • Upravljati ljudskim i materijalnim resursima.