You are here

ERASMUS MOBILNOST

Program Erasmus+ je program EU-a u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje od 2014. do 2020. Svrha je programa podržati napore država sudionica u programu da učinkovito iskoriste potencijal europskog talenta i socijalnog kapitala za cjeloživotno učenje. Program pruža mogućnosti suradnje i mobilnosti unutar zemalja članica, kao i partnerskim zemljama, posebno u području visokog obrazovanja.

Mobilnost je predviđena za sve dionike u visokom obrazovanju, studente, nastavno i nenastavno osoblje. Više o programu Erasmus+ možete pročitati na adresi Agencije za mobilnost i programe EU-a 

Program Erasmus+ može se realizirati u zemljama članicama EU-a te Makedoniji, Turskoj, Norveškoj, Islandu i Linhenštajnu. Odgovore na najčešća pitanja studenata možete pronaći u dokumentu najčešća pitanja .

Pravilnikom o programu Erasmus+ individualne međunarodne mobilnosti studenata , nastavnog i nenastavnog osoblja Veleučilišta u Rijeci uređena su osnovna načela mobilnosti dolaznih i odlaznih studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja na Veleučilištu u Rijeci u okviru programa Erasmus+, postupak prijave, isprave, prava i obveze studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, uloga koordinatora za Erasmus na Veleučilištu te povjerenika za međunarodnu suradnju na pojedinim odjelima, kao i druga pitanja vezana uz provedbu individualne mobilnosti u okviru programa Erasmus+.

 

Ured za međunarodnu suradnju Veleučilišta u Rijeci  provodi i koordinira aktivnosti  predviđene programom Erasmus+. U realizaciji mobilnosti aktivno sudjeluje i Povjerenstvo za međunarodnu suradnju Veleučilišta u Rijeci