You are here

Zbornik Veleučilišta u Rijeci / Journal of the Polytechnic of Rijeka

Zbornik Veleučilišta u Rijeci je recenzirani zbornik otvoren za suradnju znanstvenicima i stručnjacima iz područja prirodnih, biotehničkih, tehničkih i društvenih znanosti. U Zborniku se objavljuju radovi iz onih područja u okviru kojih Veleučilište u Rijeci obavlja djelatnost obrazovanja te istraživanja i razvoja.

Zbornik sadrži znanstvene i stručne članke, kritičke prikaze knjiga i ostalih publikacija i prijevode značajnih članaka stranih autora, koji po svom sadržaju mogu pobuditi interes znanstvene i stručne javnosti. Tekstovi se objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku.

Izdavanje Zbornika Veleučilišta u Rijeci financijski podupire Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Sve članke obvezno recenziraju dva anonimna i nezavisna recenzenta. Imena autora također su za recenzente anonimna.

Kako bi osigurali najvišu razinu etičkih standarda uredništvo Zbornika Veleučilišta u Rijeci slijedi preporuke COPE Code of Conduct for Journal Editors (https://publicationethics.org/).

Radovi objavljeni u Zborniku dostupni su na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - HRČAK.

Časopis je indeksiran u bibliografskoj bazi Emerging Sources Citation Index (ESCI) - Web of Science Core Collection (Clarivate Analytics - ex Thomson Reuters).

 

The Journal of the Polytechnic of Rijeka is a peer reviewed journal open for collaboration to scientists and experts in the field of natural, biotechnical, technical and social sciences.

The Journal publishes research and professional papers, reviews od books and other publications and translations of important papers, i.e. the content of which can arouse interest of scientific and professional public. Texts will be published in Croatian or in English.

The Journal of the Polytechnic of Rijeka is published with financial support of the Ministry of Science and Education of the Republic of Croatia.

All articles submitted for publication are reviewed by two anonymous and independent reviewers. The names of the authors will also be unknown to the reviewers.

In order to maintain the highest level of publishing ethical standards the Editorial Board of the Journal of the Polytechnic of Rijeka follows the recommendations of the COPE Code of Conduct for Journal Editors (https://publicationethics.org/).

Papers published in the Journal are available through Portal of scientific journals of Croatia - HRČAK.

The Journal is indexed by the Emerging Sources Citation Index (ESCI) - Web of Science Core Collection (Clarivate Analytics - ex Thomson Reuters).

 

Prva godina izlaženja / Year of publication of the first issue: 2013

Učestalost izlaženja (godišnje) / Frequency (annually): 1

ISSN 1848-1299 (Tisak)             ISSN 1849-1723 (Online)           UDK: 378.4(497.5 Rijeka)(05)

e-mail: zbornik@veleri.hr

Vukovarska 58, 51 000 Rijeka
tel.: ++385 51 321 300,
faks.: ++385 51 211 270

 

Prava korištenja: Puni tekst objavljenih radova besplatno se smije koristiti za osobne, edukacijske ili istraživačke svrhe uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača.  Prava na korištenje radova definirana su licencom Creative Commons CC BY-NC 4.0. Korisnici radove smiju besplatno čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, prerađivati ili koristiti ih na druge zakonite načine, uz ispravno navođenje izvornika i nekomercijalnu svrhu uporabe.

Zbornik Veleučilišta u Rijeci autorima ne naplaćuje naknadu za objavu radova.

Radove objavljene u Zborniku Veleučilišta u Rijeci dozvoljeno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije uz osiguravanje poveznica na web stranice časopisa i Hrčka. 

 

Rights: The usage of full-text of the articles can be used exclusively for personal, research-related or educational purposes, with regard to the authors' and publishers' rights. The rights to use the papers are defined by the Creative Commons CC BY-NC 4.0. licence. The users are allowed to read, download, copy, distribute, print and transform or use them for any other lawful purpose as long as they attribute the source in an appropriate manner and for the non-commercial purpose of the usage.

Journal does not charge article processing charge.

The papers published in The Journal of the Polytechnic of Rijeka can be deposited and self-archived in the institutional and thematic repositories providing the link to the Journal's web pages and HRČAK.

 

Urednički odbor – Editorial Bord

 

Izjava o izdavačkoj etici / Publication Ethics Statement

Arhiva / Archive:

2018 - Vol.6 No.1 PDF
2017 - Vol.5 No.1 PDF
2016 - Vol.4 No.1 PDF  
2015 - Vol.3 No.1 PDF  
2014 - Vol.2 No.1 PDF  
2013 - Vol.1 No.1 PDF  

 

Poziv autorima za prijavu / Call for papers
Zbornik - upute autorima / Guidelines for authors
Predložak - Zbornik VeleRi / Template - Journal VeleRi
Prijava rada / Application form
Obrazac za recenzente / Reviewers form
Podaci o recenzentu / Information on the reviewer
Izjava-privola za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka / Statement - consent for personal data collection, processing and sharing