You are here

Porezni sustav

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Sadržaj i funkcija ekonomsko-fisklane politike i politika oporezivanja. Definiranje javnog sektora. Javni prihodi: pojam, vrste, razvoj, podjela javnih prihoda, porezi – podjela, ciljevi oporezivanja, izbjegavanje plaćanja poreza, prevaljivanje poreza, carine, pristojbe i doprinosi. Javni rashodi: pojam karakteristike, načela, struktura, podjela i efikasnost javnih rashoda, sustav financiranja javnih rashoda u Hrvatskoj. Porezni sustav Republike Hrvatske: porezni oblici u Hrvatskoj. Analiza poreza na dohodak,  poreza na dobit, poreza na dodanu vrijednost, trošarina i lokalnih poreza.
Uloga poreza u upravljanju financijskom imovinom poduzeća. Porezna bilanca poduzeća – struktura i funkcije. Oporezivanje obrtnika. Uprvaljanje porezima u funkciji razvoja. Oporezivanje multinacionalnih kompanija.